Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszymi Usługami. Firma aklamio GmbH (zwana dalej również „Aklamio”, „my”, „nas”, „nasz(a)(e)”) przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych i poufności jej klientów.

W niniejszym Oświadczeniu o prywatności danych informujemy o rodzaju, zakresie, celu, odbiorcy i podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z usługami (zwanymi dalej łącznie „Usługami”), które oferujemy na www.aklamio.com lub innych stronach internetowych, aplikacją Aklamio Cashbar lub innymi aplikacjami (zwanymi dalej łącznie „Platformami”), które uwzględniają niniejszą Politykę prywatności. W dalszej części informujemy o prawach przysługujących użytkownikom.

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 4 (1) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) obowiązującego w UE). Obejmuje to takie informacje jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu. Informacje, które nie są bezpośrednio powiązane z tożsamością użytkownika, takie jak anonimowe dane o ruchu połączeń internetowych (np. ilość wejść na stronie internetowej), nie są tutaj uwzględnione.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów RODO oraz innych lokalnych przepisów z zakresu ochrony danych poszczególnych państw członkowskich UE oraz innych przepisów regulujących ochronę danych jest:

aklamio GmbH
Hauptstraße 27-29
Haus 9 (Neubau) Aufgang N
10827 Berlin, Niemcy
Telefon: +48 (0) 22 292 22 72
E-mail: contact@aklamio.com

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Naszym Administratorem Danych jest:

PROLIANCE GmbH datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 Monachium, Niemcy
E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3.1. Zakres przetwarzania i podstawa prawna

Informujemy, że korzystanie z naszych Platform nie jest przeznaczone dla lub kierowane do osób w wieku poniżej 18 lat. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia.

Gromadzimy i używamy danych osobowych tylko w zakresie koniecznym do udostępniania naszych Platform i Usług oraz aby zapewnić ich funkcjonalność. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie jest dozwolone przez podstawę prawną, generalnie uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę od osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 par. 1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 par. 1 lit. b przepisów stanowi podstawę prawną. Dotyczy to również czynności przetwarzania, które są niezbędne dla realizacji środków poprzedzających umowę.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 par. 1 lit. c RODO stanowi podstawę prawną.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w celu zabezpieczenia słusznych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, i jeśli interesy, fundamentalne prawa i wolność osoby, której dane dotyczą nie przeważają interesów wymienionych powyżej, art. 6 par. 1 lit. f RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

3.2. Przechowywanie i usuwanie danych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osoby, której dane dotyczą tylko przez okres konieczny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim zostało to określone przez europejskiego prawodawcę dyrektywy i rozporządzenia lub innego ustawodawcę prawa lub regulacji, które obowiązują administratora danych.

Jeśli cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub jeżeli okres przechowywania określony przez europejskie organy wydające dyrektywy i rozporządzenia bądź innego właściwego ustawodawcę wygaśnie, wtedy dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

3.3. Odbiorcy danych

Z zasady, dane osobowe przetwarzamy tylko w ramach naszej firmy. Jeżeli i w zakresie, w jakim korzystamy z Usług stron trzecich w celu świadczenia naszych Usług, przekazujemy dane osobowe takim stronom trzecim w zakresie, w jakim przekazywanie danych jest niezbędne dla potrzeb odpowiadającej usługi i w zakresie, w jakim istnieje podstawa prawna dla takiego przekazywania.

W przypadku zlecenia niektórych aspektów przetwarzania danych (tzw. „przetwarzanie danych”), zobowiązujemy umownie wykonawców do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z wymaganiami RODO i obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie danych, i do ochrony praw stron trzecich.

Dla zachowania przejrzystości, informacje dotyczące istniejących powiązań w zakresie przetwarzania danych podsumowuje Sekcja 6.

4. Szczegóły działań związanych z przetwarzaniem danych

Kolejne punkty informują o różnych sposobach przetwarzania danych osobowych, celu i podstawie prawnej przetwarzania tych danych oraz okresu ich przechowywania.

4.1. Przetwarzanie danych w związku z ogólnym korzystaniem z naszych usług

4.1.1. Ogólny dostęp do naszych platform

Rutynowo gromadzimy szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, kiedy uzyskujemy dostęp do naszych Platform. Dane te są przechowywane w tak zwanych plikach dziennika w naszym systemie. Możemy rejestrować następujące informacje: (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp wchodzi na nasze Platformy (tzw. adres strony odsyłającej), (4) podstrony, na które wchodzi system uzyskujący dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP) i dostawca usługi internetowej systemu uzyskującego dostęp oraz (7) inne podobne dane i informacje używane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Dla potrzeb ochrony, w szczególności w celu śledzenia źródła ataku w przypadku ataków dokonywanych na nasze Platformy, przechowujemy te dane, w tym adres IP, przez okres siedmiu dni, a następnie anonimizujemy adresy IP lub usuwamy dane. Adres IP jest wymagany do konfiguracji połączenia oraz w jego trakcie, aby aktywować treści naszych Platform, które są dostarczane użytkownikom. Podstawą prawną przetwarzania i wynikającego przechowywania adresu IP jest słusznym interesem zgodnie z art. 6 par. 1 RODO. Słusznym interesem w odniesieniu do przesyłania adresu IP jest fakt, że jest to konieczne do wyświetlania treści danej Platformy; wyświetlanie strony internetowej nie jest możliwe bez przesyłania adresu IP. Słusznym interesem w odniesieniu do ograniczonego przechowywania są nasze interesy w zakresie bezpieczeństwa.

Używając ogólnych danych i informacji, nie formułujemy żadnych wniosków o użytkownikach jako osobach. Informacje te są raczej wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania treści naszych Platform, (2) optymizacji treści naszych Platform i ich reklamowania, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz technologii naszych Platform, (4) udostępnienia organom egzekwującym prawo informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Takie dane i informacje, gromadzone w anonimowy sposób, są zatem oceniane przez Aklamio, zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazywanych przez daną osobę. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

4.1.2. Przetwarzanie danych w związku z usługami pomocniczymi

Przyciski pomocy dostępne na naszych Platformach, których mogą używać nasi użytkownicy do kontaktu elektronicznego celem uzyskania informacji i wsparcia. Klikając w przycisk „Wyślij”, wyrażasz zgodę na przesyłanie do nas danych wpisanych w masce do wprowadzania danych. Ponadto, zapisujemy datę i godzinę kontaktu z Twojej strony. Alternatywnie, możesz kontaktować się z nami za pomocą wskazanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe przesyłane w wiadomości e-mail i nasza odpowiedź.

Dane osobowe dobrowolnie nam przesyłane w tym kontekście służą do obsługi Twojego zapytania i nawiązania kontaktu. Podstawą prawną przesyłania danych jest art. 6 par. 1 lit. a RODO. Przechowujemy dane dla potrzeb tego celu do momentu zakończenia naszej rozmowy. Rozmowa zostaje zakończona, kiedy okoliczności wskazują, że fakty zawarte w pytaniu zostały ostatecznie wyjaśnione oraz nie będzie dalszych pytań, szczególnie w przyszłości.

4.1.3. Cookies

Nasze Platformy korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek) i podobnych technologii. Dla zachowania przejrzystości, stosowne informacje podsumowuje Sekcja 5.

4.2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszych usług

Aklamio oferuje różne Usługi w celu udostępniania wartości dodanych dla naszych partnerów, tworzonych przez Twoje rekomendacje i zakupy. Aby móc korzystać z naszych usług, należy zarejestrować się w Aklamio i założyć konto Aklamio, w ramach którego przetwarzamy dane osobowe. W tej sekcji informujemy o celach, stosownej podstawie prawnej i okresie przechowywania dla tych procesów.

4.2.1. Konto Aklamio

W przypadku rejestracji w Aklamio do celów korzystania z naszych Usług, oferujemy możliwość zawarcia umowy na korzystanie z naszych Usług na podstawie naszych Warunków korzystania z usług. Gromadzimy Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko lub dowolnie wybraną nazwę użytkownika (pseudonim). Adres e-mail i hasło stanowią dane logowania umożliwiające dostęp do konta. Dalsze informacje na temat konta Aklamio są dostępne w Warunkach korzystania z usług. W związku z rejestracją konta Aklamio i konfiguracją różnych funkcji, przechowujemy także Twój adres IP oraz datę i godzinę rejestracji lub konfigurację danych funkcji.

Przetwarzanie danych w zakresie objętym niniejszą umową jest prowadzone do następujących celów:

  • korzystanie z naszych Usług, w szczególności dokonywanie rekomendacji i otrzymywanie zwrotów gotówkowych przetwarzanych przez nasze Platformy;
  • uzyskanie szczegółowych informacji o statusie nagród i saldzie konta;
  • zorganizowanie wypłaty nagród;
  • utworzenie profilu bez opcji wprowadzania dalszych danych. Można także załączyć zdjęcie. Ma to na celu zapewnienie, aby nasze Usługi były bardziej przyjazne dla użytkowników oaz usprawnienie obsługi użytkownika;
  • zarządzanie funkcją newslettera wysyłanego e-mailem i innymi opcjami powiadomień.

Indywidualne dane z Twojego profilu, np. zdjęcie i nazwa użytkownika, będą wyświetlane użytkownikom linku z rekomendacją, który udostępniłeś. Ma to na celu personalizację Twoich rekomendacji.

W odniesieniu do każdorazowego korzystania z konta Aklamio, automatycznie przetwarzamy dane logowania, aby zapobiegać nadużyciom lub oszustwom związanym z korzystaniem z naszych Usług, zapobiegać atakom na nasz system i zapewnić oraz weryfikować prawidłowe wykonywanie Usług umownych w dowolnym czasie.

Podstawą prawną przechowywania i używania Twoich danych osobowych w związku z kontem Aklamio i zawartej przez Ciebie umowy z Aklamio jest art. 6 par. 1 lit. b RODO. Jeżeli udostępniasz dobrowolnie niektóre informacje w profilu, np. zamieszczasz zdjęcie profilowe, podstawą prawną jest Twoja zgoda, art. 6 par. 1 lit. a RODO.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do świadczenia usługi uzgodnionej umownie. Dane osobowe, które przechowujesz na koncie Aklamio i Twój profil są dostępne przez okres trwania umowy, i przez ten okres są przez nas przechowywane. Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli uczynisz to w stosunku do poszczególnych danych lub całego konta Aklamio, zażądasz od nas tego samego lub jeśli umowa zostanie zakończona, np. kiedy rozwiążesz umowę lub jeśli my rozwiążemy umowę. Dalsze szczegóły są przedstawione w naszych Warunkach korzystania z usług.

4.2.2. Newsletter i podobne wiadomości

Możesz zarejestrować się, aby otrzymywać newsletter poprzez potwierdzenie swojego konta lub poprzez kliknięcie w „Ustawienia E-Mail” na swoim koncie. W takim przypadku będziemy używać Twojego adresu e-mailowego do przesyłania naszych regularnych newsletterów, w których będziemy informować o interesujących tematach. Podstawą prawną jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 par. 1 lit. a RODO.

W związku z rejestracją w usłudze newslettera, przechowujemy także Twój adres IP, datę i godzinę rejestracji na potrzeby monitorowania i udowodnienia rejestracji w późniejszym czasie. Podstawą prawną przechowywania w tej formie jest słuszny interes w rozumieniu art. 6 1 lit. f RODO, gdzie słusznym interesem jest możliwość udowodnienia rejestracji. Przechowujemy Twój adres e-mail w celu wysyłania newsletterów do momentu Twojej rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do czasu, kiedy przestaniemy wysyłać newsletter.

Drogą e-mailową wysyłamy również informacje dotyczące naszych Usług i kampanii, które są podobne do tych, z których korzystałeś wcześniej. Podstawą prawną jest słuszny interes w rozumieniu art. 6 par. 1 S. 1 f RODO, tzn. dążenie do realizacji naszych interesów handlowych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania newsletterów lub innych wiadomości od nas w każdej chwili, używając odpowiednich ustawień w opcjach powiadomień na koncie Aklamio lub odpowiadającego linku rezygnacji zawartego w każdej wiadomości e-mail od nas.

4.2.3. Sprzeciw wobec otrzymywania reklam

Możesz sprzeciwić się otrzymywaniu reklam w każdej chwili. Jeśli otrzymamy od Ciebie sprzeciw wobec używania Twoich danych do celów reklamowych, możemy umieścić Twoje personalne dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, numer faksu jeśli dotyczy) na czarnej liście, która pomaga nam zapewnić, że nie będziemy wysyłać więcej niepożądanych reklam.

Podstawą prawną jest słuszny interes w rozumieniu art. 6 par. 1 lit. f RODO. Ma to na celu zapewnienie, że możemy wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z Twojego sprzeciwu wobec otrzymywania reklam. Dane będą przechowywane dla tego celu do chwili, kiedy odwołasz drogą pisemną swój sprzeciw wobec otrzymywania reklam.

4.2.4. Korzystanie z polecenia i usług cashback

Jeśli korzystasz z naszego polecenia lub Usług cashback, np. używasz naszych Platform do dokonywania rekomendacji dla Aklamio lub produktów lub sklepów internetowych naszych firm partnerskich bądź w celu składania zamówień, aby otrzymać nagrody lub cashback, wtedy automatycznie przetwarzamy różne dane, które są konieczne do odbioru i przetwarzania nagród lub zwrotów gotówkowych cashback.

Jeśli chcesz dokonywać rekomendacji, otrzymasz od nas indywidualny link z rekomendacją, który zawiera unikalny, pseudonimizowany identyfikator użytkownika. Pseudonimizowany identyfikator użytkownika jest przesyłany do nas w momencie, kiedy znajomy lub inny odbiorca rekomendacji (dale również „Polecony Znajomy”) użyje linku rekomendacji i umożliwi nam przypisanie działania Poleconego Znajomego, np. realizację zamówienia w rekomendowanym sklepie, do Twojej rekomendacji. Jest to konieczne, aby móc zasilić Twoje konto nagrodą gotówkową lub zwrotem gotówkowym cashback, które mogłeś uzyskać, i aby wyświetlać historię Twoich poleceń na koncie Aklamio. W celu personalizacji rekomendacji, użytkowników otrzymujący link zobaczy Twoją nazwę użytkownika i, jeśli dotyczy, Twoje zdjęcie profilowe. Jeśli nie chcesz tego robić, możesz zrezygnować z umieszczania Twojej nazwy i zdjęcia przy tworzeniu profilu lub usunąć te informacje w późniejszym czasie.

Jeśli korzystasz z naszej aplikacji Cashbar dla naszego systemu poleceń i Usług cashback oraz je aktywowałeś, nasze Usługi są dostępne także dla Ciebie. Powyższe informacje stosuje się odpowiednio. Aplikacja Cashbar informuje, czy strona, którą odwiedziłeś zawiera oferty kwalifikujące się do nagród. Adres URL takiej strony internetowej musi być do nas przesłany w trakcie wyświetlania Cashbar z przyczyn technicznych. Cashbar nie gromadzi informacji o innych stronach internetowych.

Jeżeli osoba, którą polecasz dokona zakupu za pośrednictwem infolinii lub sklepu jednej z naszych firm partnerskich, może być poproszona o podanie Twojego adres e-mail w związku z zakupem. Informacje te będą przesyłane do nas w celu powiązania nagrody z Twoim poleceniem oraz zasilenia Twojego konta Aklamio zgodnie z powyższym opisem.

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego powyżej jest dla wszystkich przypadków art. 6 par. 1 lit. b GDPR, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy z naszą firmą. Dane są przechowywane przez okres opisany w Sekcji 4.2.1.

4.2.5. Wypłata nagród

Jeśli chcesz, abyśmy wypłacili zarobione przez Ciebie nagrody lub cashback, możesz skorzystać z odpowiedniej funkcji na swoim koncie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania. W tym kontekście zbierzemy dane Twojego konta bankowego (zwane dalej również „Szczegóły płatności”). Przesyłamy te dane z informacjami dotyczącymi zakupionych nagród do naszego banku lub innego dostawcy usług płatniczych, w celu realizacji płatności. W takich przypadkach celem jest umożliwienie wypłaty nagrody lub zwrotu gotówkowego cashback. Podstawą prawną jest realizacja umowy, którą z nami zawarłeś/zawarłaś, art. 6 par. 1 lit. b RODO. Dane są przechowywane przez okres opisany w Sekcji 4.2.1.

W ramach naszych ustawowych zobowiązań rachunkowych, możemy również przesyłać dane dotyczące płatności do naszych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Przechowujemy także dokumenty księgowe, na podstawie których wykonywane są płatności, w tym dane płatnicze w nich zawarte, przez okres dziesięciu lat w celu wypełnienia naszych ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania danych, zgodnie z § 257 (1) nr 2 HGB i § 147 AO, gdzie okres przechowywania rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym powstał dokument księgowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. c RODO, wypełnienie naszych obowiązków prawnych.

4.2.6. Żądania rezerwacji

Może się zdarzyć, że nasz system nie zarejestruje nagród lub zarejestruje je nieprawidłowo z przyczyn technicznych lub z powodu niewłaściwego użytkowania. W takim przypadku możesz przesłać żądanie rezerwacji poprzez konto Aklamio. W celu realizacji takiego żądania potrzebujemy określonych danych osobowych, takich jak Twoje imię i nazwisko, adres oraz, jeśli dotyczy, dokument tożsamości do celów identyfikacji i aby zapobiegać nieprawidłowemu lub niezgodnemu z prawem korzystaniu z naszych Usług. Ponadto, aby móc zrealizować żądanie rezerwacji, wymagamy danych osobowych dotyczących zakupu lub zamówienia, w związku z którym żądasz nagrody, aby móc sprawdzić czy oraz przez kogo transakcja została przeprowadzona, np. czy nie została odwołana oraz czy spełniasz inne warunki dotyczące nagrody. W tym celu możemy także udostępniać informacje, które przekazujesz, dotyczące transakcji z firmą partnerską, u której dokonano zakupu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków nagrody znajdują się w Warunkach korzystania z usług oraz w innych warunkach, zawartych w ofercie dotyczącej nagrody.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest realizacja umowy, którą z nami zawarłeś/zawarłaś, art. 6 par. 1 lit. b RODO. Przechowujemy takie dane do czasu zrealizowania żądania rezerwacji. Ma to miejsce wówczas, jeśli możemy założyć w danych okolicznościach, że nie będzie dalszych zapytań w określonym procesie rezerwacji oraz, że nie wnoszone będą dalsze roszczenia z tego tytułu.

4.2.7. Przetwarzanie danych poleconych znajomych i klientów naszych firm partnerskich

Jeśli będąc odbiorcą rekomendacji złożonej za pośrednictwem naszych Usług, otworzysz link z rekomendacją, gromadzimy wtedy różne dane dotyczące sposobów korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookies i podobnych technologii (polityka cookies jest wyjaśniona w Sekcji 6). Z wyjątkiem adresu IP, są to wyłącznie anonimowe dane, takie jak numer identyfikacyjny sklepu i zamówienia oraz cena zakupionego produktu, z których nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Celem przetwarzania danych jest określenie, czy Twoje sposoby korzystania ze strony internetowej opierają się na rekomendacji, np. czy Twój zakup prowadzi do prawa do nagrody dla rekomendującego. Podstawą prawną jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f RODO. Słuszny interes polega na realizacji naszych działań biznesowych.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym zarejestrowanym użytkownikiem i dokonujesz zakupu w sklepie internetowym jednej z naszej firm partnerskich w celu otrzymania zwrotu gotówkowego, Twój adres e-mail zostanie nam przesłany dodatkowo do wspomnianych wyżej danych. Adres e-mail będzie przez nasz przetwarzany w celu założenia Twojego konta Aklamio zgodnie z Sekcją 4.2.1. oraz w celu zasilenia Twojego zwrotu gotówkowego cashback. Podstawą prawną jest tutaj art. 6 par. 1 lit. b RODO.

Jeśli jesteś odbiorcą polecenia złożonego za pośrednictwem naszych Usług i dokonujesz zakupu w jednej z naszych firm partnerskich, możesz zostać poproszony o podanie adresu e-mail, jeśli polecający chce udostępnić Ci polecenie lub przekazać je jako podarunek. Twój adres e-mail jest gromadzony przez nas lub — jeśli zakup jest dokonywany przez infolinię lub w sklepie detalicznym — naszą firmą partnerską i przesłany do nas. Adres e-mail będzie przez nas przetwarzany w celu zasilenia Twojego konta nagrodą — lub jeśli nie masz jeszcze konta Aklamio — w celu założenia konta Aklamio zgodnie z Sekcją 4.2.1. i przyznania nagrody. Podstawą prawną jest zawarcie lub realizacja umowy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO.

Adresy IP są przechowywane przez nas w celach i przez okres opisany w Sekcji 4.1.1, a następnie zostaną przekształcone w formę anonimową. Adresy e-mailowe są przechowywane przez okres opisany w Sekcji 4.2.1.

4.3. Przetwarzanie danych klientów biznesowych lub ich pracowników

Nasze usługi są również adresowane do firm, umożliwiając korzystanie z osobistych rekomendacji dostępnych dla nich i generujących odpowiadającą wartość dodaną. W związku z uwzględnianiem potrzeb nowych lub istniejących klientów, przygotowywaniem i realizacją stosunku umownego, przetwarzamy dane osobowe firm (w tym zakresie, dane osobowe tylko jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną) (zwanymi dalej „Klientami”) lub pracownikami tych firm (dalej „Pracownicy Klienta”).

Poniżej informujemy o celach i odpowiedniej podstawie prawnej przetwarzania danych Klientów lub pracowników Klientów przez okres przechowywania danych i kategoriach danych, w takim stopniu, w jakim nie gromadzimy danych osobowych bezpośrednio od użytkownika jako osoby zainteresowanej. Dane zostaną usunięte w momencie, kiedy nie będą już potrzebne do osiągnięcia stosownego celu. Ma to miejsce wówczas, jeśli nie istnieje już umowa pomiędzy nami oraz nie zamierzamy zawierać kolejnych umów między sobą, jeśli nie istnieje już słuszny interes i nie jesteśmy już zobowiązani do przechowywania dokumentów, które mogą zawierać dane osobowe.

4.3.1. Przetwarzanie danych dla celów przygotowania i realizacji umowy

Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoczęcia procesu przygotowania umowy oraz zarządzania i realizacji umowy, a także wsparcia w kontekście bieżących relacji biznesowej, aby móc dostarczać Klientom Usługi uzgodnione w Umowie i zagwarantować wydajne i rentowne korzystanie z naszych Usług w każdej chwili. Jeśli partnerem umowy jest osoba fizyczna, podstawę prawną stanowi konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy lub wdrożenia środków poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO. Jeśli przetwarzamy dane osobowe pracowników partnera umowy, podstawą prawą jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1f RODO, mianowicie ułatwienie działań biznesowych i promowanie działań biznesowych Klienta. Nie istnieje sprzeczny interes w stosunku do osoby, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie przez nas w ramach istniejącego stosunku pracy z osobą, której dane dotyczą jest już konieczne z punktu widzenia Klienta (nowe niemieckie prawo federalne w zakresie ochrony danych („BDSG-neu”)). W tym celu przechowujemy dane osobowe przez okres trwania umowy.

Przechowujemy dokumenty księgowe wynikające z relacji biznesowej przez okres dziesięciu lat, a także korespondencję biznesową, np. wiadomości dotyczące przygotowania, realizacji lub odwołania transakcji, przez okres sześciu lat, gdzie okres przechowywania rozpoczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym wysłano korespondencję biznesową lub utworzono dokument księgowy. W ten sposób wypełniamy nasze obowiązki dotyczące przechowywania danych, zgodnie z § 257 (1) nr 2 HGB i § 147 AO. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 par. 1 lit.c RODO.

4.3.2. Interfejs klienta Aklamio

Konfigurujemy interfejs internetowy (dalej „Interfejs Klienta”) dla naszych klientów, aby umożliwić im optymalne korzystanie z i zarządzania Usługami umownymi. W tym celu, Klient lub Pracownicy Klienta pełniący rolę osób kontaktowych otrzymają skonfigurowany, osobisty dostęp, za pomocą którego mogą logować się, używając adresu e-mail przekazanego przez zainteresowane osoby i dowolnego hasła. W odniesieniu do korzystania z Interfejsu Klienta, automatycznie przetwarzamy dane logowania Klienta lub upoważnionych Pracowników Klienta, aby zapobiegać nadużyciom, zapewnić i weryfikować prawidłowe wykonywanie Usług umownych w dowolnym czasie. Ponadto, przetwarzamy dane w Interfejsie Klienta w zakresie stosownych, uzgodnionych umownie lub oferowanych Usług, oraz danych dotyczących konsumpcji tych Usług i ich wynagrodzenia.

Jeżeli Klient jest osobą fizyczną, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, art. 6 par. 1 lit. b RODO. W zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy danych osobowych Pracowników Klienta, podstawą prawą jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1f RODO, mianowicie prowadzenie naszej działalności biznesowej i działalności biznesowej Klienta. Nie istnieje sprzeczny interes w stosunku do osoby, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie przez nas w ramach istniejącego stosunku pracy z osobą, której dane dotyczą jest już konieczne z punktu widzenia naszego klienta (§ 26 BDSG-neu). W tym celu przechowujemy dane osobowe przez okres trwania naszej relacji biznesowej z klientem.

4.3.3. Przetwarzanie danych do celów komercyjnych

Za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, zainteresowane strony mogą kontaktować się z nami w celu nawiązania kontaktu elektronicznego. Klikając w przycisk „Wyślij”, zgadzasz się na przesyłanie do nas danych wpisanych w polu do wprowadzania danych. Ponadto, przechowujemy datę i godzinę kontaktu z Twojej strony. Alternatywnie, możesz kontaktować się z nami za pomocą wskazanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe przesyłane w wiadomości e-mail i nasza odpowiedź. Dane osobowe dobrowolnie nam przesyłane w tym kontekście służą nam do obsługi Twojego zapytania i kontaktu z Tobą. Podstawą prawną przesyłania danych jest art. 6 par. 1 lit. a RODO. Używamy danych dla potrzeb tego celu do momentu zakończenia naszej rozmowy. Zakładamy, że rozmowa zostanie zakończona, jeśli okoliczności będą wskazywać, że przedmiotowe zapytanie zostało w pełni wyjaśnione.

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów oraz innych przedsiębiorców i firm, które nie utrzymują z nami relacji biznesowych, i w tym kontekście również ich pracowników, jako osób kontaktowych, do celów reklamy bezpośredniej, jeśli prawo na to zezwala. Jeżeli nie otrzymaliśmy danych kontaktowych używanych w tym celu od osoby zainteresowanej, zbieramy te dane również ze źródeł publicznych, np. ze strony internetowej danej firmy lub profili danej firmy bądź pracowników zamieszczonych na mediach społecznościowych. Podstawą prawną jest słuszny interes w rozumieniu art. 6 par. 1 zdanie 1 f RODO. Słuszny interes polega na przetwarzaniu danych do celów reklamy bezpośredniej (patrz motyw 47 RODO). Przechowujemy dane w tym celu przez okres trwania naszego zainteresowania zawarciem umowy z zainteresowaną firmą lub do chwili, kiedy zgłosi ona swój sprzeciw.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów reklamy można zgłosić w każdej chwili. Sprzeciw można kierować w każdej chwili na dane kontaktowe wskazane w Sekcji 1. Jeżeli reklama jest zawarta w wiadomości e-mail, można użyć linku rezygnacji zamieszczonego w wiadomości.

4.3.4. Przetwarzanie danych do celów doradczych

Przetwarzamy dane osobowe klienta lub potencjalnego klienta bądź jego pracowników, które otrzymaliśmy w związku z relacją biznesową lub zapytaniem zainteresowanej strony także nawet po zakończeniu relacji biznesowej bądź jeśli taka relacja nie powstaje, w celu umożliwienia rekomendowania odpowiednich Usług naszym klientom lub zainteresowanym stronom na podstawie poprzednich zapytań lub relacji biznesowych w przypadku odnowienia zainteresowania naszymi Usługami. Podstawą prawną jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 f RODO, realizacja naszych działań biznesowych. W tym kontekście przechowujemy dane osobowe przez okres, w jakim możemy oczekiwać, że dany klient chciałby zawrzeć dalszą lub pierwszą umowę z nami w przyszłości.

Nie będzie to możliwe, jeśli wspomniany klient zaznaczy, że nigdy nie nawiąże z nami relacji biznesowych, niezależnie od okoliczności.

4.4. Przetwarzanie danych do celów statystycznych i analitycznych

Używamy danych zgromadzonych od naszych zarejestrowanych użytkowników, kiedy korzystają z naszych Platform, do analiz statystycznych służących usprawnieniu naszych Platform, aby były bardziej przyjazne dla użytkowników, a w szczególności do poprawy naszych Usług. W tym celu, używamy pseudonimizowanego identyfikatora użytkownika oraz nieosobowych, anonimowych danych, których nie można przypisać do osoby za pomocą tych danych lub w połączeniu z innymi, np. w związku ze sposobami korzystania z naszych Platform bądź w związku ze stronami internetowymi, z których osoba zainteresowana uzyskała dostęp do naszych Platform. Do tych celów przetwarzamy również adresy IP użytkowników w pseudonimizowanej formie. Za pomocą samych tych danych nie można ustalić związku z osobą zainteresowaną.

Dane anonimowe lub pseudonimizowane nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez uzyskania odrębnej jednoznacznej zgody oraz nie będą używane w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników naszych Platform.

W momencie usunięcia konta Aklamio danego użytkownika, dane przetwarzane do celów wskazanych powyżej będą poddane anoniminizacji, ponieważ pseudonimizowane dane identyfikacyjne użytkownika uniemożliwiają ustalenie związku z daną osobą.

Podstawą prawną dla tych celów przetwarzania jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 zdanie 1 f RORO, tzn. dążenie do realizacji naszych interesów handlowych, doskonalenie naszej oferty i optymalizacja jakości naszych usług. Sprzeczny interes nie występuje, ponieważ dane są już wymagane do wykonania umowy, a po zakończeniu umowy ich identyfikacja jest niemożliwa.

4.5. Przetwarzanie danych kandydata

Jeśli kontaktujesz się z naszą firmą, aby ubiegać się o pracę, nasza szczegółowa polityka prywatności dla kandydatów obowiązuje dla danych osobowych przetwarzanych w tym kontekście.

4.6. Strony na portalu Facebook

Prowadzimy strony na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/aklamio, https://www.facebook.com/aklamiospain, https://www.facebook.com/aklamiouk oraz https://www.facebook.com/aklamioitalia. Od portalu Facebook otrzymujemy anonimowe dane statystyczne dotyczące tych fanpage’y (tzw „dane poglądowe”), dzięki którym możemy uzyskać informacje odnośnie tego, jak odwiedzający nasze strony na Facebooku wchodzą z nimi w interakcje. Dane poglądowe mogą być oparte na osobistych identyfikowalnych informacjach zebranych w związku z odwiedzinami na stronie lub interakcjami użytkowników ze stronami portalu Facebook i ich zawartością. Jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z firmą Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook Ireland”) za przetwarzanie danych poglądowych w rozumieniu art. 26 RODO i zawarliśmy w tym celu z firmą Facebook Ireland odpowiednie umowy. Można je znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Podstawą prawną działania stron portalu Facebook oraz wykorzystania danych poglądowych jest prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 par. 1 f RODO, tzn. uzyskanie aktualnych i pomocnych informacji oraz możliwości interakcji dla użytkowników i dzięki nim, jak również lepszego zrozumienia oczekiwań osób odwiedzających nasze strony na portalu Facebook, w celu lepszego spełnienia tych oczekiwań.

5. Cookies i podobne technologie

W celu zapewnienia jak najwyższej atrakcyjności naszych Platform oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z pewnych funkcji stosujemy pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które w sposób niewidoczny są przechowywane w komputerze przez przeglądarkę internetową. Większość plików cookies wykorzystuje się wyłącznie przez jedną sesję, po czym są usuwane z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądania. Jednakże, inne trwale utworzone pliki cookies pozostają w komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie użytkownika przy jego kolejnej wizycie na stronie internetowej. O ile poniżej nie wskazano inaczej, możesz określić dokładny czas przechowywania pliku cookie dla danego pliku cookie, wyświetlając ten plik w przeglądarce.

Ponadto, nasze Platformy korzystają również ze znaczników i obrazów tracking pixel. Są to małe pliki graficzne (zazwyczaj o wielkości 1 x 1 piksel), które nie są w sposób widoczny wbudowane w stronę internetową i za pomocą których można mierzyć niektóre działania osób odwiedzających stronę internetową.

Ponadto, używamy kodów opartych o Javascript, które są wbudowane w nasze Platformy, aby zbierać pewne dane dotyczące korzystanie z tych Platform.

Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce. Możesz zatrzymać przetwarzanie danych używających kodów opartych o Javascript, dezaktywując funkcję Javascript w swojej przeglądarce. Chociaż podjęcie takich środków umożliwia dostęp do naszych Platform, używanie naszych Usług i funkcjonalność Platform mogą być ograniczone.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i podobnych technologii, z jakich korzystamy.

5.1. Cookies techniczne

Korzystamy również z cookies technicznych. Są one niezbędne tylko do gromadzenia niektórych informacji na naszych Platformach, aby dostarczyć usługę zgłoszoną lub żądaną przez użytkownika.

Podstawą prawną dla tych plików cookies jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f RODO, tzn. dążenie do realizacji naszych interesów handlowych. W zakresie, w jakim technologie te mają wpływ na Ciebie jako użytkownika, podstawą prawną jest również realizacja umowy, którą z nami zawarłeś/zawarłaś, art. 6 par. 1 lit. b RODO.

5.1.1. Własne pliki cookies

Korzystamy z tzw. cookies sesyjnych, które umożliwiają płynną nawigację i używanie określonej Platformy (i na przykład umożliwiają dostęp do konta Aklamio) oraz cookies trwałe, które umożliwiają nawigowanie według niektórych wybranych kryteriów (np. wybór języka, w jakim wyświetlana jest zawartość naszych Platform), aby udoskonalić obsługę klienta.

Cookies sesyjne są usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki, np. po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies są przechowywane na urządzeniu przez określony czas i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy Twojej kolejnej wizycie. Dzięki temu nie musimy tworzyć zapisów i ustawień, które zostały wcześniej wprowadzone.

Używamy również plików cookies, kodów opartych o Javascript i obrazów web beacon do celów analizy, aby móc gromadzić informacje o ilości odwiedzających i ich sposobach używania stron internetowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych systemów i zapobiegać nadużyciom związanym z korzystaniem z naszych Platform.

Używamy plików cookies także do celów monitorowania, czy otwierasz jeden z naszych linków z rekomendacją, a następnie umieszczasz zamówienie w rekomendowanym sklepie naszej firmy partnerskiej lub czy jako użytkownik Aklamio, składasz tam zamówienie, aby otrzymać zwrot gotówkowy cashback. Takie pliki cookies wygasają najpóźniej po 60 dniach.

5.1.2. Sieci afiliacyjne

W ramach naszych Usług rekomendacji i zwrotów gotówkowych cashback, stosujemy technologie mierzenia konwersji sieci afiliacyjnych. Sieci afiliacyjne to sieci reklamowe, które pośredniczą w umieszczaniu reklam internetowych dla witryn operatorów sklepów internetowych przy pomocy partnerów sprzedaży (tzw. afiliantów) i mierzą skuteczność reklamy. W tym celu, sieci podmiotów partnerskich zapewniają niezbędną infrastrukturę techniczną.

Jeśli jako afiliant otwierasz link z rekomendacją lub jako użytkownik link dla zwrotu gotówkowego cashback do jednego z naszych partnerskich sklepów internetowych, który jest włączony do sieci afiliacyjnej, zostaniesz przekierowany do danego sklepu przez serwery stosownej sieci afiliacyjnej. Jeśli następnie kupisz produkt lub usługę, zamówienie jest rejestrowane przez skonfigurowany wcześniej plik cookie i znacznik sieci afiliacyjnej. Gromadzone są tylko anonimowe informacje na temat odwiedzin w danym sklepie i złożonym zamówieniu, które są przesyłane do serwerów stosownej sieci afiliacyjnej i tam przechowywane. Twój adres IP zostanie natychmiast przekształcony w formę anonimową lub usunięty. Takie informacje nie będą używane do tworzenia profili, ani nie będą łączone z Twoimi innymi istniejącymi danymi osobowymi. Są przesyłane do nas w celu przypisania Twojego zamówienia w sklepie do rekomendacji.

5.2. Pliki cookies i technologie innych stron trzecich

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące korzystania z innych plików cookies i podobnych technologii oraz powiązanych dostawców. Wyjaśnimy również, w jaki sposób można sprzeciwić się używaniu plików cookies.

Używamy plików cookies i innych technologii wskazanych poniżej na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO. Poprzez stosowanie odpowiednich technologii, chcemy zapewnić, że nasze Platformy są zaprojektowane tak, by spełniać potrzeby naszych klientów oraz są nieustannie optymalizowane. Z drugiej strony używamy technologii do celów reklamowych, aby rejestrować statystyczne dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji naszej oferty dla każdego użytkownika. Powyższe interesy należy traktować jako słuszne w rozumieniu powyższego postanowienia.

Używanie plików cookies przez strony trzecie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

5.2.1. Google Analytics

W celu zapewnienia, że nasze Platformy działają w oparciu o politykę zorientowaną na popyt oraz dla potrzeb ich ciągłej optymalizacji, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej także „Google”). W tym kontekście, pliki cookies i znaczniki są używane do tworzenia pseudonimizowanych profilów użytkowników. Takie pliki cookies gromadzą informację dotyczące korzystania z Platform: rodzaj/wersja przeglądarka, używany system operacyjny, URL strony odsyłającej (poprzedniej strony, którą odwiedziłeś/odwiedziłaś), adres IP komputera i godzina połączenia z serwerem i przesyłają je do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane.

Gromadzone dane są używane do oceny korzystania z naszych Platform, kompilowania raportów na temat działania Platform i do świadczenia dalszych Usług w celu dostosowania naszej oferty, aby spełniała określone wymagania. Takie informacje mogą być przesyłane także stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy.

W żadnych okolicznościach Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi z Google. Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją adresu IP. To oznacza, że adres IP użytkowników Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie używany w formie skróconej.

Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Możesz uniemożliwić gromadzenie danych zbieranych przez plik cookie i powiązanych z Twoim korzystaniem z Platform oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Więcej informacji na temat używania przez Google danych do celów reklamowych, opcji ustawień i sprzeciwów można uzyskać na stronach internetowych Google: „Używanie danych przez Google przy korzystaniu z witryn lub aplikacji naszych partnerów”, „Używanie danych przez Google do celów reklamy”, „Zarządzanie informacjami, które Google używa do wyświetlania reklam”, „Określanie, które reklamy wyświetla Google.”

W zakresie, w jakim dane są przekazywane do Google w USA, a tym samym do państwa spoza UE lub EOG, przekazywanie to jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 DSGVO, ponieważ Google jest certyfikowany w ramach „Osłony prywatności UE-USA”, a zatem istnieje odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250. Certyfikacja jest dostępna na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

5.2.2. Google Re-Captcha

Korzystamy z usługi Google reCAPTCHA w celu rozróżnienia pomiędzy danymi wejściowymi na naszych stronach internetowych przez człowieka a niewłaściwym wykorzystaniem przez automatyczne, mechaniczne przetwarzanie. Za pośrednictwem reCAPTCHA przetwarzany jest adres IP oraz wszelkie inne dane niezbędne do realizacji usługi. W tym celu Państwa dane mogą być przekazywane do Google i analizowane. Więcej informacji na temat reCAPTCHA można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

5.2.3. Remarketing i mierzenie konwersji
5.2.3.1. Informacje ogólne

Na naszych Platformach stosujemy technologie reklamowe w oparciu o korzystanie z poprzednio odwiedzanych stron naszych Platform i innych stron internetowych. Umożliwia nam to kierowanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach osób odwiedzających nasze Platformy. Reklamujemy się na takich stronach jak sieci społecznościowe Google Display Network, Facebook, LinkedIn i Xing. Do celów analizy korzystania ze strony internetowej, co stanowi podstawę dla wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach użytkowników, stosujemy znaczniki wbudowane w stronę internetową. Znaczniki są używane do przechowywania lub odczytywania pliku cookie z sieci reklamowej na urządzeniu użytkownika. Jeśli następnie otworzysz kolejną stronę wspomnianych sieci, zobaczysz reklamy, które są najprawdopodobniej powiązane z poprzednio odwiedzanymi częściami naszych Platform.

Takie pliki cookies rejestrują strony, które odwiedzasz i oferty, w które klikasz, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, strony odsyłające i czas wejścia. Z wyjątkiem adresu IP, który jest poddawany natychmiastowej anonimizacji, nie będą przetwarzane żadne dane pozwalające na identyfikację użytkownika. W ramach tych technologii, dane są przetwarzane w formie pseudoanonimowej, np. stosowne dane są rejestrowane w związku z plikiem cookie w zakresie pseudonimizowanych profili użytkowników; z perspektywy danego dostawcy, dane nie są przetwarzane dla osoby o określonej tożsamości, lecz dla posiadacza pliku cookie, bez względu na to, kto jest posiadaczem tego pliku cookie.

Informacje gromadzone przez pliki cookies na temat wizyt na stronach internetowych są przesyłane na serwery dostawców danej sieci reklamowej i tam przechowywane. Takie informacje nie będą łączone z innymi istniejącymi danymi osobowymi użytkownika. Nie otrzymujemy informacji odnośnie zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystania przez sieci reklamowe. Możemy tylko wybrać segmenty użytkowników (np. według wieku, zainteresowań), którym należy wyświetlać nasze reklamy.

Używamy narzędzia „Google Tag Manager” do integrowania i zarządzania opisanymi znacznikami na naszych Platformach.

Podstawą prawną dla tej formy przetwarzania jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 lit. F RODO, tzn. dążenie do realizacji naszych interesów handlowych, co obejmuje również ukierunkowaną reklamę naszych Usług.

Korzystamy z opisanych wyżej plików cookies i znaczników, aby rejestrować statystyczne dane dotyczące korzystania z naszych Platform i newsletterów w celu ich oceny, służącej optymizacji naszych Usług dla użytkowników. Gromadzimy niektóre aktywności, takie jak uzyskiwanie dostępu do lub wypełnianie formularza kontaktowego na naszej stronie bądź otwieranie naszego newslettera, aby ocenić czy reklama była skuteczna (mierzenie konwersji).

Tutaj także podstawą prawną dla tej formy przetwarzania jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 lit. F RODO, tzn. dążenie do realizacji naszych interesów handlowych

Niektórzy z następujących dostawców znajdują się w USA. W zakresie, w jakim dane są przesyłane do USA, przesyłanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 RODO, ponieważ tacy dostawcy posiadają certyfikat ochrony prywatności i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250.

Możesz uniemożliwić stosowanie plików cookies opisanych w niniejszej części za pomocą opcji wniesienia sprzeciwu u poniżej wskazanych dostawców. Po wniesieniu sprzeciwu, plik out-put cookie jest zwykle przechowywany na terminalu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookies, należy ponownie ustawić opcję pliku out-put cookie. Więcej szczegółów na temat przetwarzania i używania danych przez dostawców oraz stosownych praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności zawierają informacje poszczególnych dostawców dotyczące ochrony danych.

5.2.3.2. Dostawcy i sposoby zgłaszania sprzeciwu

Niestandardowe grupy odbiorców witryny Facebook
Dostawca: Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Składanie sprzeciwów: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Google AdWords i DoubleClick
Dostawca: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Składanie sprzeciwów: Wyłączenie za pomocą ustawień reklamy w Google

LinkedIn Matched Audiences/Insight
Dostawca: LinkedIn Inc, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA
Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN
Składanie sprzeciwów: https://www.linkedin.com/psettings/advertising/websites-visited

XING Sponsored Content
Dostawca: XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy
Informacje o ochronie danych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Składanie sprzeciwów: https://www.xing.com/settings/privacy/data/tracking

5.2.3.3. Monitorowanie newsletterów:

Do celów oceny statystycznej naszych kampanii newsletterowej, nasz newsletter może zawierać znaczniki pozwalające rozpoznać, czy i kiedy otworzyłeś/otworzyłaś wiadomość e-mail. Ponadto, możemy śledzić, które linki były wywoływane w wiadomości e-mail. Twój adres IP także jest zapisany. Jednakże nie jest on przechowywany. Żadne inne dane osobowe nie są rejestrowane. Podstawą prawną przetwarzania w tej formie jest słuszny interes w rozumieniu art. 6 1 lit. f RODO, gdzie słusznym interesem jest ocena i optymalizacja naszego newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wszystkich rodzajów newsletterów, za pomocą ustawień znajdujących się w opcjach powiadomień na koncie Aklamio lub używając linku z rezygnacją umieszczonego w wiadomościach e-mail.

6. Odbiorcy i korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane

Korzystamy z Usług wykonawców wskazanych w tej sekcji dla potrzeb dostarczania naszych Usług. Podstawą prawną dla korzystania z podmiotów przetwarzających dane jest słuszny interes zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f RODO. Słusznym interesem jest dążenie do realizacji naszych interesów handlowych, w szczególności dostarczanie Usług opisanych w niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności danych. W zakresie, w jakim wdrażamy środki ochrony bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowujemy, poprzez angażowanie podmiotów przetwarzających dane, takich jak Amazon WebServices Inc, istnieje dodatkowy słuszny interes polegający na zapewnieniu naszych środków technicznych i organizacyjnych w tej kwestii. Sprzeczny interes nie występuje, w szczególności ze względu na to, że zawarliśmy umowę ze stosownymi wykonawcami zgodnie z art. 28 RODO.

Dane są przechowywane przez dostawców usług przez okres, jaki jest dozwolony prawnie dla celów zgodnych z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności danych, np. w przypadku realizacji istniejących umów, do celów analizy, dla potrzeb komunikacji lub komunikacji reklam.

6.1. Hosting

Dla potrzeb hostingu dla naszych Platform i usług wsparcia, korzystamy z Usług Amazon WebServices, Inc, 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA w formie przetwarzania danych obejmującego przesyłanie danych osobowych przechowywanych na naszych Platformach do tego podmiotu przetwarzającego dane. Dane będą przetwarzane w UE i USA. W zakresie, w jakim dane są przesyłane do USA, tzn. do kraju poza UE i EOG, ich przesyłanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 RODO, ponieważ Amazon WebServices Inc. posiada certyfikat ochrony prywatności i ma odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250. Certyfikat jest dostępny na witrynie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.2. Usługi wsparcia

Korzystamy z Usług wsparcia firmy Zendesk Inc, 1019 Market St., San Francisco CA 94103-1612, USA i aklamio Spain Services S.L., calle Orense, nº 6 10-A Madrid, 28020, Spain, w oparciu o powiązania w zakresie przetwarzania danych. Powyższe firmy mogą otrzymywać od nas dane osobowe w ramach istniejących powiązań w zakresie przetwarzania danych. Dane są przesyłane do firmy Zendesk Inc. w USA, tzn. do kraju poza UE i EOG. Przesyłanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 RODO, ponieważ Zendesk Inc posiada certyfikat ochrony prywatności jak opisano w Sekcji 6.1. powyżej. Certyfikat jest dostępny na witrynie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.3. Dostawcy usług e-mail

Korzystamy z Usług następujących dostawców usług w celu wysyłania e-maili w oparciu o powiązania w zakresie przetwarzania danych:

  • Emarsys eMarketing Systems AG, Marchstrasse 1, 1150 Vienna, Austria
  • Google LLC („Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Powyżsi dostawcy usług mogą otrzymywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach istniejących powiązań z naszą firmą w zakresie przetwarzania danych. Dane są przesyłane do firmy Google w USA, tzn. do kraju poza UE i EOG. Przesyłanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 RODO, ponieważ Google posiada certyfikat ochrony prywatności jak opisano w Sekcji 6.1. powyżej. Certyfikat jest dostępny na witrynie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.4. Zapisywanie danych na serwerze proxy

Korzystamy z usług Amazon WebServices w celu zapisywania danych na serwerze proxy z wykorzystaniem przetwarzania danych. Zapisywanie danych na serwerze proxy jest technologią stosowaną dla ułatwienia użytkownikom korzystania ze stron internetowych, gdzie zawartość witryn, lecz nie dane osobowe, jest zapisywana przez dostawcę serwera proxy przez około godzinę czasu, aby móc dostarczać użytkownikom tę samą treść w krótszym czasie. Amazon WebServices nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych w kontekście zapisywania danych na serwerze proxy. Jednakże niektóre przepływy danych są kierowane przez serwery Amazon WebServices, aby odwiedzający witryny nie byli bezpośrednio łączeni z naszymi serwerami, lecz najpierw z serwerami Amazon WebServices; następnie Amazon WebServices; wysyła zapytanie do naszych serwerów i w efekcie dostarcza treść odwiedzającym użytkownikom. W związku z tym, takie przepływy danych mogą zawierać także dane osobowe.

Dane są przesyłane do firmy Amazon WebServices w USA, tzn. do kraju poza UE i EOG. Przesyłanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 RODO, ponieważ Amazon WebServices posiada certyfikat ochrony prywatności jak opisano w Sekcji 6.1. powyżej. Certyfikat jest dostępny na witrynie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.5. Administracja i komunikacja

Dla celów administracji i komunikacji, korzystamy z usług następujących kontraktowych podmiotów przetwarzania danych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach istniejącego przetwarzania danych z naszą firmą:

  • Slack Technologies Limited, 4th Floor, One Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlandia
  • Trello, Inc, One Exchange Plaza, 25th Floor, New York, NY 10006, USA

Dane są przesyłane do Trello Inc. in the USA, tzn. do kraju poza UE i EOG. Przesyłanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 45 RODO, ponieważ Trello Inc posiada certyfikat ochrony prywatności jak opisano w Sekcji 6.1. powyżej. Certyfikat jest dostępny na witrynie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active.

6.6. Zarządzanie klientami

Korzystamy z Usług Salesforce.com EMEA Limited, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, EC2N 4AY London, Wielka Brytania (dalej także „Salesforce”) w oparciu o powiązania w zakresie przetwarzania danych dla potrzeb obsługi klienta i poprawy jakości usług dla naszych klientów korporacyjnych. Salesforce może otrzymywać i przetwarzać dane osobowe klientów w ramach istniejącej umowy o przetwarzanie danych osobowych. Salesforce oferuje kilka narzędzi do analizowania zaindeksowanej treści i wyciągania wniosków.

6.7. Optymalizacja doświadczenia użytkownika

Korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować tę usługę i doświadczenia. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie linki klikają, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.), a to umożliwia nam budowanie i utrzymywanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Twojej sesji i przechowywany w formie pozbawionej tożsamości), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

Dalsze szczegóły można znaleźć w sekcji „o Hotjar” na stronie pomocy technicznej Hotjar.

7. Przysługujące prawa

Jeśli jesteś osobą, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, jesteś „osobą zainteresowaną” w rozumieniu przepisów RODO, i masz następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:

7.1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeśli takie przetwarzanie istnieje, możesz zażądać od nas następujących informacji:
(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie przetwarzania danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniono te dane lub te dane są ujawniane;
(4) planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub jeśli szczegółowe informacje na ten temat są niedostępne, kryteria ustalania okresu przechowywania danych;
(5) prawo do poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) prawo do odwołania się do organu nadzorującego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeśli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 par. 1 i 4 RODO, i — przynajmniej w tych przypadkach — istotne informacje o stosowanej logice i zakresie zamierzonych skutków przetwarzania danych osoby, której te dane dotyczą.

Masz prawo żądać informacji odnośnie tego, czy dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są przesyłane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. W tym kontekście możesz żądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przesyłaniem danych.

Prawo do informacji może być ograniczone w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że uniemożliwi to lub istotnie zakłóci realizację celów statystycznych oraz ograniczenie jest wymagane do osiągnięcia celów statystycznych.

7.2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do poprawienia i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niepełne. Osoba odpowiedzialna powinna dokonać korekty bez zwłoki.

Prawo do sprostowania może być ograniczone w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że uniemożliwi to lub istotnie zaszkodzi realizacji celów statystycznych oraz ograniczenie jest wymagane do osiągnięcia celów statystycznych.

7.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Po spełnieniu następujących warunków możesz zażądać, aby ograniczono przetwarzanie Twoich danych osobowych:
(1) jeśli kwestionujesz dokładność Twoich danych osobowych w okresie czasu, który umożliwia nam weryfikację dokładności danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia używania danych osobowych;
(3) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, lecz potrzebujesz je w celu zabezpieczenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych,
(4) jeśli wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 par. 1 RODO i nie wiadomo jeszcze, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, takie dane mogę być przetwarzane tylko — poza ich przechowywaniem — za Twoją zgodą lub w celu zabezpieczenia, egzekwowania lub obrony praw bądź dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej na gruncie ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz przez nas o tym poinformowany przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może być ograniczone w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że uniemożliwi to lub istotnie zaszkodzi realizacji celów statystycznych oraz ograniczenie jest wymagane do osiągnięcia celów statystycznych.

7.4. Prawo odwołania

7.4.1. Obowiązek usunięcia danych

Możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały natychmiast usunięte, a my mamy obowiązek natychmiastowego ich usunięcia, jeśli istnieje jedna z następujących przesłanek:
(1) Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane.
(2) Cofasz swoją zgodę, w oparciu o którą dane były przetwarzanie zgodnie z art. 6 1 lit. a lub art. 9 par. 2 lit. a RODO i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych.
(3) Składasz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 par. 1 RODO i nie istnieją nadrzędnie uzasadnione interesy dotyczące przetwarzania lub jeśli wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 par. 2 RODO.
(4) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, którym podlegamy.
(6) Twoje dane osobowe są gromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 par. 1 RODO.

7.4.2. Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeśli upowszechniamy Twoje dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 par. 1 RODO, podejmiemy odpowiednie działania, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe, tzn. Ty, jako osoba, której dane dotyczą, żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź replikacji tych danych osobowych.

7.4.3. Wyjątki

Prawo odwołania nie jest możliwe w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest konieczne:
(1) do egzekwowania wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wykonania obowiązku prawnego wymaganego dla przetwarzania w ramach prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonania oficjalnego uprawnienia przyznanego administratorowi;
(3) z przyczyn dotyczących interesu publicznego w sferze zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 par. 2 lit. H, i oraz art. 9 par. 3 RODO;
(4) do celów archiwizacji służącym interesom publicznym, celom badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 par. 1 RODO, w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że prawo wskazane w punkcie a) uniemożliwi lub istotnie zakłóci realizację celów takiego przetwarzania lub
(5) w celu zabezpieczenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

7.5. Prawo do przejrzystości danych

Masz prawo poprosić o otrzymanie danych osobowych, które nam udostępniłeś/udostępniłaś, w ustrukturyzowanym, ujednoliconym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Ponadto, masz prawo przesyłania tych danych do innej osoby odpowiedzialnej bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że
(1) dane są przetwarzane w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 par. 1 lit. a RODO lub art. 9 par. 2 lit. a RODO lub umowy zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b RODO i
(2) przetwarzanie jest prowadzone w zautomatyzowany sposób.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo żądać, aby Twoje dane osobowe były przesyłane bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną do innej osoby odpowiedzialnej, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne. Nie może to wpływać na wolność i prawa innych osób.

Prawo do przejrzystości nie obowiązuje w przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonania oficjalnego uprawnienia przyznanego administratorowi.

7.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Twojej osobistej sytuacji, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie art. 6 par. 1 lit. e RODO, i dotyczy to również profilowania, którego podstawą są niniejsze postanowienia.

W takim przypadku nie będziemy przetwarzać więcej Twoich danych osobowych, chyba że możemy udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania danych, które są warte ochrony i które przeważają nad Twoimi powodami, prawami i wolnością lub kiedy przetwarzanie jest wykonywane w celu zabezpieczenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Możesz skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego w postaci automatycznych procedur korzystających ze specyfikacji technicznych, bez względu na postanowienia dyrektywy 2002/58/WE.

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów statystycznych zgodnie z art. 89 par. 1 RODO z przyczyn wynikających z Twojej sytuacji osobistej.

Twoje prawo do sprzeciwu może być ograniczone w zakresie, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że uniemożliwi to lub istotnie zaszkodzi realizacji celów statystycznych oraz ograniczenie jest wymagane do osiągnięcia celów statystycznych.

7.7. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

7.8. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, włączając profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu — włączając profilowanie — które ma skutek prawny przeciwko Tobie lub też ma podobny wpływ. Nie obowiązuje to w przypadku, jeśli decyzja
(1) jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną
(2) legislacja Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna jest dopuszczalna i zawiera odpowiednie środki zabezpieczające Twoje prawa, wolność i słuszne interesy; lub
(3) za Twoją wyraźną zgodą.

Jednakże, takie decyzje nie mogą opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 par. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 par. 2 lit. g oraz wdrożono odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz słusznych interesów.

W odniesieniu do przypadków wskazanych w (1) i (3), podejmiemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia Twoich praw i wolności oraz słusznych interesów, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony osoby przez osobę odpowiedzialną, aby mogła wyrazić swoje stanowisko i zakwestionować decyzję.

7.9. Prawo odwołania się do organu nadzorującego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, masz prawo odwołania się do organu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywasz, pracujesz lub w którym podejrzewasz naruszenie prawa, jeśli wierzysz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z RODO.

Organy nadzorujące, w których złożono zażalenie, poinformują składającego zażalenie o statusie i wynikach zażalenia, włączając możliwość uruchomienia sądowych środków ochrony zgodnie z artykułem 78 RODO.

7.10. Czy udostępnianie danych osobowych jest obowiązkowe?

Jeśli zakładasz konto Aklamio (patrz punkt 4.2.1), musisz udostępnić niektóre dane w ramach umowy, którą z nami zawierasz. Jeśli chcesz wypłacić nagrody przypisane do Twojego konta, musisz udostępnić wymagane dane dotyczące wypłaty. Jeśli składasz żądanie rezerwacji naszemu zespołowi wsparcia, musisz udostępnić informacje, które pozwolą sprawdzić Twoje zamówienie. Ponadto, udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo ani umowę, ani nie jesteś zobowiązany do udostępniania danych osobowych. Jednakże, udostępnienie danych osobowych w celu skorzystania z naszych Usług może być konieczne w indywidualnych przypadkach. Jeśli nie udostępnisz nam danych, które uważamy za niezbędne, możemy nie być w stanie zapewnić naszych Usług w całości.

Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, który zamierza korzystać z naszych Usług (zob. sekcja 4.3.1), musisz udostępnić niektóre dane w ramach umowy z użytkownikiem, która będzie z nami zawarta. Wyszczególnimy te dane w każdym przypadku. Ponadto, udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo ani umowę, ani nie jesteś zobowiązany do udostępniania danych osobowych. Jednakże, udostępnienie danych osobowych w celu skorzystania z naszych Usług może być konieczne w indywidualnych przypadkach. Jeśli nie udostępnisz nam informacji, które uważamy za niezbędne, możemy nie być w stanie zapewnić Usług w całości.

7.11. Zmiana Oświadczenia dotyczącego prywatności danych; zmiana celu

Zastrzegamy prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności danych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Aktualna wersja jest dostępna w tym miejscu lub w każdej innej łatwo dostępnej lokalizacji na naszej stronie internetowej lub platformie. Jeśli zamierzamy przetwarzać dane do celów innych niż te, dla których były gromadzone, poinformujemy o tym z wyprzedzeniem zgodnie z zapisami ustawowymi.