Ogólne warunki dla użytkowników

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2016 roku

 • §1 Opis usług, akceptacja

  §1 Opis usług, akceptacja

  1. Niniejszy tekst to warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami użytkowania”) serwisu aklamio GmbH, Hagelberger Str. 11, 10965 Berlin (zwaną dalej „Aklamio”). Aklamio oferuje usługę internetową (zwaną dalej „Usługą Aklamio”), która umożliwia śledzenie i przetwarzanie rekomendacji użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) zarejestrowanych w portalu Aklamio zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez operatorów sklepów internetowych (zwanych dalej „Partnerami”). Dostęp do Usługi Aklamio możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej Partnerów, a także strony internetowej Aklamio www.aklamio.com (zwanej dalej „Stroną internetową”). Użytkownicy mogą rekomendować produkty i usługi Partnerów stronom trzecim (zwanym dalej „Klientami”) korzystającym z Usługi Aklamio. Jeśli w wyniku takiej rekomendacji Partner i Klient dokonają transakcji handlowej zgodnie z poniższym opisem, Użytkownik otrzymuje od Aklamio wcześniej określoną nagrodę za taką rekomendację zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownicy mogą także zakupić dla siebie produkty lub usługi od pewnych Partnerów uczestniczących w usłudze Cashback Aklamio i otrzymać od Aklamio wcześniej określoną kwotę cashback (zwaną dalej „Cashback”). Poniższe warunki użytkowania obowiązują pomiędzy użytkownikiem serwisu Aklamio a serwisem.

  2. Z Usługi Aklamio mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18. rok życia.

  3. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Aklamio wyłącznie do celów niehandlowych i niezwiązanych z prowadzeniem przez niego własnej działalności gospodarczej. Cel komercyjny istnieje wtedy, gdy dokonuje on rekomendacji regularnie i w znacznej liczbie z zamiarem regularnego otrzymywania zysku. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych pod żadnym pozorem nie mają prawa zarobić kwoty przekraczającej 500 dolarów amerykańskich w dowolnym roku kalendarzowym, ani Aklamio nie ma obowiązku wypłaty kwoty wyższej niż tu podana.

  4. Użytkownicy, którzy w czasie lub po rejestracji w Aklamio, mają zamiar korzystania z Usługi Aklamio do celów komercyjnych, zobowiązują się na podstawie niniejszych Warunków użytkowania do bezzwłocznego poinformowania Aklamio o tym fakcie na piśmie. Aklamio zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi Aklamio, wypowiedzenia mu umowy bez powiadomienia lub dopuszczenia takiej działalności komercyjnej zależnie od przypadku.

  5. Korzystając z Usługi Aklamio, Użytkownicy działają niezależnie. Nie obejmują ich także żadne instrukcje Aklamio. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich możliwie obowiązujących ich przepisów prawa, rozporządzeń, zapisów ustaw, w tym właściwych przepisów podatkowych i prawa handlowego.

  6. Korzystanie z Usługi Aklamio jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

 • §2 Strony

  §2 Strony

  1. Firma Aklamio nie reprezentuje swoich Partnerów. Dlatego też zawarcie Umowy na podstawie niniejszych Warunków użytkowania pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio nie tworzy żadnego stosunku prawnego pomiędzy tymi stronami.

  2. Zakup przez użytkownika towarów lub usług lub zawieranie innych transakcji na stronie internetowej Partnera stanowi osobną czynność prawną pomiędzy Użytkownikiem, czyli Klientem, a Partnerem. Aklamio nie jest stroną takiej czynności prawnej. Roszczenia wynikające z takiego stosunku prawnego można wnosić wyłącznie wobec Partnera.

 • §3 Rejestracja i zawarcie umowy

  §3 Rejestracja i zawarcie umowy

  1. Użytkownik, który chce korzystać z Usługi firmy Aklamio, musi zarejestrować się w jej portalu i utworzyć konto Aklamio. Aby zarejestrować się, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji lub rekomendacji w Usłudze Aklamio i wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik powinien także zaznajomić się z polityką prywatności Aklamio (http://www.aklamio.com/en/privacy), o której mowa w trakcie procesu rejestracji.

  2. Każdy użytkownik może się zarejestrować wyłącznie jeden raz. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji w polach formularza rejestracyjnego.

  3. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Strony internetowej, a także w związku z przedstawieniem pierwszej rekomendacji za pośrednictwem widżetu Aklamio, który jest zintegrowany w stronę internetową Partnerów.

  4. Po pełnej rejestracji Użytkownik przesyła ofertę zawarcia umowy z Aklamio na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu rejestracji, które następuje po przesłaniu przez Aklamio wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Aklamio zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację bez podania przyczyny.

  5. Usługa Aklamio świadczona jest wyłącznie na podstawie niniejszych warunków użytkowania. Wszelkie inne warunki zaproponowane przez Użytkownika są niniejszym wyraźnie wyłączone, jeśli i w zakresie, w jakim takie warunki zaprzeczają lub uzupełniają niniejsze Warunki użytkowania. Zgoda na korzystanie z Usługi Aklamio nie jest zbywalna i ściśle zastrzeżona dla zarejestrowanego Użytkownika.

  6. Niniejsza Umowa jest zawierana bezterminowo.

 • §4 Wycofanie się z Umowy

  §4 Wycofanie się z Umowy

  1. Użytkownik ma prawo wycofania się z zawartej Umowy w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. Okres cofnięcia rozpoczyna się w dniu zawarcia niniejszej Umowy i kończy się po 14 dniach. Aby skorzystać z prawa wycofania się z zawartej Umowy, Użytkownik musi poinformować Aklamio (aklamio GmbH, Hagelberger Str. 11, 10965 Berlin, adres e-mail: kündigung@aklamio.com ) jednoznacznie o zamiarze wycofania się z niniejszej Umowy (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 • §5 Warunki dotyczące nagród

  §5 Warunki dotyczące nagród

  1. Nagroda zostanie wypłacona (z zastrzeżeniem §6) wyłącznie za pomyślnie zrealizowaną rekomendację, która spełnia następujące warunki i której dokonano za pośrednictwem kanału medialnego obsługiwanego przez Aklamio i właściwą ofertę nagród.
  (1) Użytkownik może opublikować lub przesłać rekomendację za pośrednictwem jednego z obsługiwanych kanałów mediów elektronicznych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Każda utworzona w ten sposób rekomendacja zawiera łącze wygenerowane przez Aklamio („Łącze z poleceniem”), które odsyła do zarekomendowanego produktu i Partnera. Użytkownik może też skopiować Łącze z poleceniem i wykorzystać je wyłącznie do pierwotnego celu zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania (z uwzględnieniem zwłaszcza obowiązków w §7). W każdym z takich przypadków rekomendację uzna się za poprawnie zrealizowaną wyłącznie wtedy, gdy:

  • Klient kliknie Łącze z poleceniem w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4),
  • bezpośrednio (tj. bez zwłoki i bez odwiedzania w tym czasie innej/-ych strony/stron) po kliknięciu Łącza z poleceniem przez Klienta Klient ten oraz zarekomendowany Partner zawrą umowę zakupu rekomendowanego produktu lub rekomendowanej usługi określonego/-j w ofercie z nagrodami,
  • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa we właściwej ofercie z nagrodą,
  • plik cookie przechowywany w przeglądarce Klienta (w tym celu Klient w swojej przeglądarce musi włączyć pliki cookies) wykazuje relację przyczynową pomiędzy taką rekomendacją a transakcją zawartą między Klientem a Partnerem, oraz
  • Klient nie jest Użytkownikiem rekomendującym.

  (2) Pewne oferty z nagrodami przewidują możliwość przeprowadzania nagradzanej transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem również po zamówieniu złożonym przez telefon lub w autoryzowanym sklepie sprzedaży detalicznej. W takich przypadkach rekomendację uzna się za poprawnie zrealizowaną wyłącznie wtedy, gdy:
  • Użytkownik generuje odpowiednie Łącze z poleceniem i wykorzystuje je zgodnie z pierwotnym celem zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania,
  • Klient kliknie Łącze z poleceniem w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4) i uwzględni wyświetlony kod rekomendacji,
  • Klient i Partner zawrą umowę na zakup rekomendowanego produktu lub rekomendowanej usługi, przy czym Klient podaje kod rekomendacji, a Partner go rejestruje,
  • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa w ofercie z nagrodą, oraz
  • Klient nie jest Użytkownikiem rekomendującym.
  Jeśli przewidują to warunki nagród, zamiast wykorzystywać Łącze z poleceniem Użytkownik może podać Klientowi swój adres e-mail wykorzystany podczas rejestracji w Aklamio i zgodzić się na jego ujawnienie Partnerowi do celów dopasowania.

  2. Pewni Partnerzy oprócz nagród za rekomendacje mogą oferować nagrody (z zastrzeżeniem §6), jeśli Użytkownik zakupi coś dla siebie w sklepie internetowym Partnera za pośrednictwem podanego w tym celu łącza na stronie internetowej („cashback”). Aby Użytkownik mógł otrzymać nagrodę za zakup, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta za pośrednictwem przycisku cashback na Stronie internetowej, pasku Cashbar od Aklamio lub innych usług świadczonych przez Aklamio w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4),
  • bezpośrednio (tj. bez zwłoki i bez odwiedzania w tym czasie innej/-ych strony/stron) po kliknięciu przez Użytkownika przycisku cashback na Stronie internetowej, a następnie przekierowaniu do sklepu internetowego Partnera Użytkownik zawiera umowę z Partnerem w sprawie produktu lub usługi określonego/-j w ofercie z nagrodą,
  • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa we właściwej ofercie z nagrodą, oraz
  • transakcja zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem jest śledzona i przekazywana przez Partnera i rejestrowana przez Aklamio.

  3. Użytkownik ma prawo uczestnictwa w nagrodach otrzymanych przez tych nowych Użytkowników Aklamio, którym Użytkownik wcześniej polecił portal Aklamio („Oferta «Powiedz znajomemu»”). Za polecenie nowych Użytkowników dotyczące tej nowej oferty będzie przyznana nagroda na wyłączność w postaci partycypacji w nagrodach właściwie zarobionych przez takiego poleconego Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, ale nie w wyniku osobnego niezależnego roszczenia w sprawie nagrody.
  (1) Aby skorzystać z Oferty «Powiedz znajomemu» na stronie internetowej, Użytkownik musi udostępnić specjalne Łącze z poleceniem podane na Stronie internetowej osobie, której chce on coś polecić. Osoba, której przekazano polecenie, musi (i) skorzystać z Łącza z poleceniem w okresie obowiązywania oferty «Powiedz znajomemu» i (ii) zarejestrować się w Aklamio (co nie wymaga uiszczenia żadnej płatności czy spełnienia innych warunków) po raz pierwszy zgodnie z §3 niniejszych Warunków użytkowania bezpośrednio po kliknięciu łącza.
  (2) Osoba, która zdobędzie nagrodę na podstawie rekomendacji przez Użytkownika Partnera lub produktu i w związku z nią zarejestruje się w Aklamio po raz pierwszy jako nowy użytkownik, również zostanie uznana za Użytkownika, któremu polecono coś po raz pierwszy, na potrzeby Oferty «Powiedz znajomemu».
  (3) We wszystkich przypadkach polecenie musi spełnić następujące dodatkowe warunki:

  • Aklamio potwierdza rejestrację nowego Użytkownika,
  • osoba, której coś polecono, nie jest Użytkownikiem polecającym i nie rejestrowała się w przeszłości w Aklamio,
  • osoba, której coś polecono, zdobywa nagrodę zgodnie z powyższym §5 nr 1, 2, oraz
  • polecenie spełnia każdy inny warunek podany w Ofercie «Powiedz znajomemu».

  (4) Partycypacja w nagrodzie Użytkownika, któremu coś polecono, na podstawie Oferty «Powiedz znajomemu» jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy właściwa oferta z nagrodą, na której nagroda ta się opiera, przewiduje opcję otrzymania pełnej nagrody przez Użytkownika polecającego (a nie obowiązkowe podzielenie się nagrodą lub obowiązkową wypłatę nagrody Użytkownikowi, któremu coś polecono).
  (5) Kwota partycypacji w nagrodach Użytkownika, któremu coś polecono, jest podana we właściwej Ofercie «Powiedz znajomemu» na Stronie internetowej. Partycypacja jest ważna wyłącznie przez ograniczony czas: objęte są nią tylko takie nagrody, które Użytkownik, któremu coś polecono, zdobył w okresie czasu podanym w Ofercie «Powiedz znajomemu», ale w każdym przypadku nie dłużej niż pierwszy rok po rejestracji jako nowy Użytkownik w Aklamio. Po tym okresie otrzymanie jakichkolwiek nagród nie będzie możliwe.

  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferty z nagrodami mogą ulec zmianie w każdej chwili i że są ważne wyłącznie przez ograniczony czas. Oferty z nagrodami mogą zawierać również ograniczenia co do liczby objętych nią rekomendacji. Nagrodę można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy i w zakresie, w jakim po dokonaniu transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (czyli w możliwym przypadku Użytkownikiem) (i) oferta z nagrodą nie utraciła ważności oraz (ii) zostały spełnione odpowiednie warunki nagrody obowiązujące w momencie zawierania umowy. Obowiązujące są wyłącznie te warunki nagrody, które są podane na stronie internetowej właściwej oferty z nagrodami po skutecznym zawarciu transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (lub w możliwym przypadku Użytkownikiem).

 • §6 Warunki płatności

  §6 Warunki płatności

  1. Aklamio tworzy konto nagród dla każdego pomyślnie zarejestrowanego Użytkownika. Na takim koncie będą uznawane zdobyte nagrody. Aklamio regularnie informuje Użytkownika o bieżącym statusie jego konta nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie informacje są w każdym momencie widoczne na koncie Użytkownika.

  2. Dla każdego pomyślnie zrealizowanego polecenia zgodnie z §5 nr 1 i każdego pomyślnie zrealizowanego zakupu zgodnie z §5 nr 2, w zależności od przypadku, nagroda określona w ofercie z nagrodą zostanie tymczasowo przekazana na konto Użytkownika i oznaczona jako „oczekująca na potwierdzenie”.

  3. Nagroda oczekująca na potwierdzenie staje się należna wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków odnośnie do odpowiedniej transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (w przypadku rekomendacji) lub Partnerem a Użytkownikiem (w przypadku środków cashback):

  • Transakcja nie zostanie odrzucona, cofnięta, anulowana czy unieważniona przez Partnera, Użytkownika czy Klienta, ani w żaden sposób rozwiązana (jednostronnie czy za obopólnym porozumieniem stron),
  • pełna i czasowa płatność ceny zakupu na fakturze wystawionej Klientowi przez Partnera (w przypadku rekomendacji) lub Partnerowi przez Użytkownika (w przypadku środków cashback),
  • przyjęcie zamówionych towarów lub usług przez Klienta lub Użytkownika, w zależności od przypadku,
  • upłynął każdy ustawowy czy umowny okres anulowania lub wycofania się z zakupu,
  • transakcja spełnia wszystkie dodatkowe warunki określone w ofercie z nagrodą, oraz
  • potwierdzenie firmie Aklamio skuteczności transakcji przez Partnera.

  4. Kiedy zostaną spełnione warunki określone w §6 nr 3, nagroda zostanie przekazana na konto nagród i oznaczona jako „potwierdzona”. Jeśli nie zostanie spełniony co najmniej jeden warunek określony w §6 nr 3, odpowiednia nagroda „oczekująca na potwierdzenie” zostanie anulowana i oznaczona jako „odrzucona”.

  5. Jak tylko kwota potwierdzonych nagród osiągnie minimalną wartość 1 EUR (lub 1 GBP, 1 CHF, 1 USD, zależnie od przypadku), Użytkownik ma prawo żądać wypłaty takich środków na swoje konto. Płatności dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem polecenia przelewu na konta w banku w regionie SEPA (Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) lub za pośrednictwem serwisu płatności PayPal. Może zaistnieć konieczność uiszczenia przez Użytkownika opłat pobieranych przez serwis PayPal lub bank Użytkownika, jeśli płatność ma być dokonana w walucie innej niż euro czy lokalnej waluty Państwa Członkowskiego SEPA, w którym znajduje się jego bank. Firma Aklamio nie odpowiada za takie opłaty i nie zwróci ich Użytkownikowi.

  6. Po wypłaceniu nagrody przez Aklamio na konto bankowe (lub, odpowiednio, konto PayPal) określone przez Użytkownika, zwalnia on firmę Aklamio od wszelkich roszczeń i zrzeka się ich w odniesieniu do wypłaty odpowiednich nagród, nawet jeśli konto nie należy do niego.

  7. Wszelki sprzeciw wobec salda czy innych szczegółów konta nagród musi być wniesiony przez Użytkownika na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu najpóźniej sześciu (6) tygodni od odebrania wiadomości e-mail z informacjami o statusie konta nagród. Niewniesienie sprzeciwu w takim okresie zostanie uznane za zatwierdzenie salda konta nagród. Firma Aklamio przedstawi ten skutek Użytkownikowi, kiedy będzie informować go o saldzie konta nagród. Użytkownik ma prawo zażądać korekty salda konta nagród po okresie sześciu tygodni, ale w takim przypadku musi on udowodnić swoje roszczenie, że zarobiona przez niego nagroda nie została przekazana na konto lub nie została przekazana w całości. Prawo anulowania przysługujące Aklamio na podstawie §6 nr 9 niniejszych Warunków użytkowania pozostaje bez zmian.

  8. Aklamio może anulować nagrody, jeśli ich wypłata nie byłaby zasadna zdaniem firmy ze względu na naruszenie Umowy przez Użytkownika, zwłaszcza jeśli (i) Użytkownik naruszy któryś ze swoich obowiązków na podstawie §1 i §7 niniejszych Warunków użytkowania, (ii) Użytkownik (w przypadku środków cashback) lub Klient (w przypadku rekomendacji) narusza warunki użytkowania z serwisu Partnera, (iii) Użytkownik wykorzystuje Usługę Aklamio do pozyskiwania nagród w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem oraz niezgodnie z celem Usługi Aklamio lub (iv) nie spełniono warunków otrzymania nagrody lub jej wypłaty. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania Aklamio wyłącznie według swojego uznania ma prawo z mocą wsteczną anulować nagrody bez uprzedzenia. Anulowane nagrody są oznaczane jako „odrzucone”. Dodatkowo firma Aklamio zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody zarobionej w inny sposób, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że jej wypłacenie mogłoby naruszyć właściwe przepisy prawa, a Użytkownik w takim przypadku zrzeknie się roszczeń wobec firmy Aklamio.

  9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewielka liczba rekomendacji i zakupów może nie zostać poprawnie zarejestrowana przez firmę Aklamio lub jej Partnera ze względów technicznych, w tym między innymi z powodu (i) błędów podczas ładowania stron internetowych, (ii) wyłączenia plików cookies w przeglądarce Użytkownika, (iii) korzystania z oprogramowania blokującego reklamy, (iv) nadpisania pliku cookie przechowywanego przez Aklamio ze względu na przejście na inne strony internetowe lub (v) innych zakłóceń technicznych Usługi Aklamio lub stron internetowych Partnera. W takich przypadkach Użytkownik nie występuje do Aklamio z roszczeniem płatności, ale może zażądać korekty za pośrednictwem swojego konta. W celu uniknięcia wątpliwości Aklamio może w każdej chwili korygować błędy na koncie nagród.

  10. Użytkownik może przesyłać żądania korekty nagrody za pośrednictwem właściwej opcji na jego koncie nagród. Żądanie można wnieść w terminie określonym we właściwej ofercie z nagrodą, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech (3) miesięcy po (i) dacie transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (lub, odpowiednio, Użytkownikiem) lub (ii) odrzuceniu nagrody przez Aklamio, zależnie od przypadku.

  11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo cedowania czy przenoszenia poszczególnych czy wszystkich praw i obowiązków, w tym jakichś nagród na podstawie niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody na piśmie udzielonej przez Aklamio.

  12. Od uznanych na koncie nagród nie przysługują żadne odsetki.

 • §7 Treści użytkowników

  §7 Treści użytkowników

  1. Aklamio wyłącznie według swojego uznania może pozwolić Użytkownikowi na umieszczenie, przesłanie, publikację, wprowadzenie lub przesłanie danych lub treści np. tekstu lub zdjęć do wiadomości publicznej na Stronie internetowej (zwanych dalej „Treściami Użytkownika”). Poprzez udostępnianie Treści na Stronie internetowej Użytkownik przyznaje Aklamio obowiązującą na całym świecie niewyłączną, zbywalną, z możliwością podlicencjonowania i wolną od tantiem licencję wykorzystywania takich Treści Użytkownika w związku z Usługą Aklamio oraz prawo do edytowania, dystrybuowania, powielania, przesyłania i podawania takich Treści do wiadomości publicznej. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika właściwych treści lub swojego konta Aklamio.

  2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie treści. Przekazując Treści, Użytkownik potwierdza, że (i) posiada prawa wyłączności na odpowiednie treści lub że posiada wszystkie prawa, licencje, zezwolenia i zgody niezbędne do przekazania Aklamio praw do użytkowania odpowiednich Treści Użytkownika zgodnie z §7 paragrafem. 1; oraz (ii) przekazywanie odpowiednich Treści Użytkownika na Stronę internetową odbywa się zgodnie z prawem, a zwłaszcza nie narusza żadnych przepisów prawa ani żadnych praw dowolnej strony trzeciej. W Aklamio obowiązuje polityka wygaszania kont osób, które notorycznie naruszają prawa własności intelektualnej.

  3. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści naruszających zasady moralne. Treści Użytkownika nie mogą zawierać zwłaszcza treści pornograficznych, promujących przemoc, dyskryminację, obraźliwych, rasistowskich czy znieważających.

  4. Firma Aklamio ma prawo, ale nie obowiązek, usunięcia Treści Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeśli istnieje wystarczająca sugestia, że podanie do wiadomości odpowiednich Treści Użytkownika naruszy jakieś przepisy prawa, rozporządzenia, zasady moralne i/lub prawa osób trzecich.

 • §8 Obowiązki Użytkowników

  §8 Obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik może wykorzystywać Usługę Aklamio wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik zwłaszcza nie ma prawa do wykorzystywania Usługi Aklamio do reklamowania siebie, innych ofert handlowych czy w kontekście treści niezgodnych z prawem lub niemoralnych.

  2. Użytkownik może wysyłać rekomendacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości w portalu Facebook itd., korzystając z Usługi Aklamio, tylko tym osobom i/lub firmom, które wyraźnie zgodziły się na otrzymywanie od niego takich rekomendacji. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących go przepisów prawa handlowego dotyczących poczty elektronicznej (spamu).

  3. Użytkownik nie ma prawa zmieniać żadnych treści na Stronie internetowej czy innych stronach internetowych Aklamio lub jej Partnerów, ani łączyć Usługi Aklamio z usługami, stronami internetowymi i treściami stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać żadnych zmian w wiadomościach e-mail z poleceniami przesyłanych za pośrednictwem Usługi Aklamio. Użytkownik może dodawać informacje, ale wyłącznie w ramach wiadomości osobistej do odbiorcy rekomendacji, o ile dodane informacje są prawdziwe, właściwe i niewprowadzające w błąd.

  4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych nielegalnych czy nieetycznych środków w związku z korzystaniem przez siebie z Usługi Aklamio, zwłaszcza niewykorzystywania żadnych środków w postaci niewłaściwego przekierowania osób, oszustwa, groźby i wymuszenia wobec odbiorców jego rekomendacji. Użytkownikowi nie wolno także ukrywać faktu zdobycia nagrody za pomyślnie zrealizowane polecenie. W niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Użytkownik może być zobowiązany prawnie do ujawniania odbiorcy rekomendacji, że otrzyma nagrodę, jeśli ten dokona zakupu za pośrednictwem łącza z poleceniem.

  5. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania znaków handlowych ani innych praw (zob. część 11) firmy Aklamio i jej Partnerów, chyba że uzyska na to zgodę, odpowiednio, firmy Aklamio i jej Partnera.

  6. Użytkownikowi nie wolno używać łączy generowanych przez Aklamio w nieprzyzwoity lub niewłaściwy sposób. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza (i) kopiować, wklejać i reklamować takich łączy na stronach internetowych z treściami rasistowskimi, pornograficznymi, promujących przemoc czy dyskryminującymi, ani na stronach internetowych mogących wyrządzić szkodę osobom niepełnoletnim, ani (ii) korzystać z LayerAd, ForcedClick czy podobnych metod.

  7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z łączy wygenerowanych przez Aklamio na stronach internetowych jej Partnerów, ani na stronach internetowych połączonych z ich stronami internetowymi.

  8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Usługi Aklamio w żaden sposób przynoszący szkody firmie Aklamio i jej Partnerom. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza korzystać z Usługi Aklamio do wysyłania rekomendacji samemu sobie czy podrabiania pomyślnie zrealizowanych rekomendacji. Stanowczo zabronione jest każde nieuczciwe działanie i firma Aklamio zastrzega sobie prawo ochrony Usługi Aklamio, jej Strony internetowej, Użytkowników i Partnerów.

  9. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie rzetelnych i aktualnych danych podczas rejestracji w Aklamio (§3) i/lub wprowadzania szczegółów płatności (§6). Wszelkie zmiany takich danych należy bezzwłocznie przekazać do wiadomości Aklamio. Dotyczy to zwłaszcza danych podawanych przez Użytkowników do celów otrzymywania płatności w ramach nagród (np. imienia i nazwiska właściciela konta, numeru konta, kodu banku itd.).

  10. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych logowania na konto Aklamio i hasła osobistego przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Wszystkie czynności wykonane przez Użytkownika, kiedy będzie zalogowany, uznaje się za czynności wykonane przez niego.

  11. Użytkownik może zarejestrować i prowadzić tylko jedno konto Aklamio. Jeśli Użytkownik zarejestruje wiele kont, Aklamio zastrzega prawo do wygaszenia wszystkich takich nadliczbowych kont bez uprzedzenia oraz anulowania wszystkich ewentualnych środków zgromadzonych na takich kontach.

  12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zadeklarowanie, potrącenie u źródła, zgłoszenie i zapłatę wszystkich właściwych podatków powstających w związku z korzystaniem z Usługi Aklamio. Firma Aklamio ma prawo podać właściwym organom informacje o koncie Użytkownika i historię transakcji, jeśli wystąpi i w zakresie, w jakim wystąpi taki obowiązek prawny wobec niej.

 • §9 Dostępność

  §9 Dostępność

  1. Aklamio dokłada dużych starań w celu zapewnienia ciągłej dostępności Usługi i Strony internetowej Aklamio. Dostępność serwera wynosi średnio w miesiącu 98%. Jednak Aklamio nie może zagwarantować nieograniczonej dostępności.

  2. Aklamio zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych pomiędzy godz. 22:00 a 06:00 czasu środkowoeuropejskiego. W wyniku tego dostępność Usługi i Strony internetowej Aklamio może być ograniczona w tym czasie.

 • §10 Obowiązki

  §10 Obowiązki

  1. O ile niniejsze Warunki użytkowania nie mówią inaczej, w tym podane dalej zapisy, zależnie od podanych dalej ograniczeń, firma Aklamio może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie obowiązków umownych i pozaumownych na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnego.

  2. Firma Aklamio może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W przypadku rażącego niedbalstwa firma Aklamio może odpowiadać wyłącznie za:

  • (i) odszkodowanie za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub
  • (ii) odszkodowanie za szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tj. zobowiązania, którego dopełnienie jest niezbędne dla należytego wykonywania umowy lub na którego przestrzeganiu regularnie polega druga strona). W takim przypadku odpowiedzialność Aklamio ogranicza się do odszkodowania za typowo powstałe, możliwe do przewidzenia straty.

  3. Ograniczenia co do odpowiedzialności na podstawie §10 paragrafu. 2 nie obowiązują w stopniu, w jakim firma Aklamio przyjęła gwarancję lub w inny sposób podlega odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązującej w Niemczech ustawy o odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwości produktu („Produkthaftungsgesetz”).

  4. Aklamio nie odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich partnerów. Roszczeń gwarancyjnych z powodu wadliwości produktów lub usług zakupionych od Partnera można dochodzić wyłącznie od tego Partnera.

  5. Aklamio nie odpowiada za łącza wygenerowane przez Aklamio, które są używane lub zmieniane przez Użytkownika niezgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o naruszenie prawa stron trzecich. §254 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego (BGB) pozostaje wiążący.

  6. Aklamio nie odpowiada za poprawność i kompletność treści na Stronie internetowej. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za opisy i zapewnienia dotyczące produktów, usług, Partnerów i nagród. §254 BGB pozostaje wiążące.

  7. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów i/lub usług oferowanych przez Partnerów.

  8. Aklamio nie odpowiada za rzetelność i postępowanie swoich Partnerów, ani za jakość oferowanych przez nich produktów i usług.

  9. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności za możliwość dostarczenia i/czy fizyczny czy elektroniczny odbiór rekomendacji przez użytkownika docelowego.

  10. Partner jako jedyny jest odpowiedzialny za potwierdzenie nagrody oferowanej za transakcję przeprowadzoną na jego stronie internetowej. Aklamio nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z potwierdzeniem nagrody przez Partnera, ani za punktualność takiego potwierdzenia.

 • §11 Ochrona danych, prawa własności

  §11 Ochrona danych, prawa własności

  1. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Aklamio, która reguluje ochronę danych przez Aklamio.

  2. Wszystkie prawa dotyczące Strony internetowej i jej treści, którejkolwiek ze strony internetowej Partnera i jego treści, domen internetowych, technologii umożliwiającej funkcjonowanie Usługi Aklamio oraz znaki handlowe i logo Aklamio lub jej Partnerów, a także prawa autorskie, prawa dotyczące bazy danych i nazw, prawa dotyczące projektu, użyteczności i patentów oraz wszystkie licencje korzystania z takich Praw, które istnieją obecnie lub zostaną stworzone, przyznane czy przeniesione w przyszłości, są dalej nazywane „Prawami”. Jedynym właścicielem wszystkich Praw jest firma Aklamio (lub, odpowiednio, jej Partnerzy w odniesieniu do stron internetowych prowadzonych przez tych Partnerów, w tym treść takich stron internetowych i logo Partnerów). Niniejsze Warunki użytkowania nie przyznają Użytkownikom żadnych Praw, ani ich na nich nie przenoszą. Firma Aklamio przyznaje Użytkownikom osobiste, ograniczone, niewyłączne, odwołalne i niezbywalne prawo korzystania z Usług Aklamio zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Prawo to wygasa wraz z wygaśnięciem lub wypowiedzeniem niniejszej Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odtwarzał, kopiował, przypisywał sobie, zmieniał, dekompilował, niewłaściwie wykorzystywał czy wykorzystywał jakichś treści i technologii chronionych przez niniejsze Prawa, ani nie będzie udostępniał takich treści i technologii stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody, odpowiednio, Aklamio lub jej Partnerów, chyba że takie wykorzystywanie nie narusza niniejszych Warunków użytkowania i korzystania z Usługi Aklamio zgodnie z jej przeznaczeniem.

 • §12 Wypowiedzenie

  §12 Wypowiedzenie

  1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez podania przyczyny z trzydniowym (3) wypowiedzeniem. Bez zmian pozostaje prawo wypowiedzenia Umowy za podaniem przyczyny bez okresu wypowiedzenia.

  2. Aklamio ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez uprzedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregoś z jego obowiązków, o których mowa w §1, §7 i §8, i zablokowania jego Konta ze skutkiem natychmiastowym.

  3. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiedzenie należy przesłać na adres pocztowy lub adres e-mail podany w §4. Aklamio prześle ewentualne wypowiedzenie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.

  4. Po skutecznym wypowiedzeniu Umowy firma Aklamio dezaktywuje i usuwa konto Aklamio Użytkownika i blokuje mu dostęp do Usługi Aklamio.

 • §13 Zmiany

  §13 Zmiany

  1. Aklamio ma prawo zawrzeć w każdej chwili nowe umowy z Partnerami lub wypowiedzieć bieżące umowy z nimi.

  2. Aklamio zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili Usługi Aklamio, o ile taka zmiana nie narusza istotnych zobowiązań dotyczących realizacji Umowy.

  3. Aklamio ma prawo zmiany niniejszych Warunków użytkowania w każdej chwili z przyszłym skutkiem. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania zostaną zakomunikowane zarejestrowanym Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej i udostępnione na Stronie internetowej nie później niż cztery (4) tygodnie przed ich wejściem w życie. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika, o ile po potwierdzeniu takiej wiadomości e-mail w ciągu dwóch (2) tygodni nie sprzeciwi się temu wyraźnie na piśmie. Firma Aklamio w swojej wiadomości e-mail wskaże informacje o powyższej konsekwencji. Okres powiadomienia może zostać skrócony przez firmę Aklamio według jej uzasadnionego uznania, jeśli i w stopniu, w jakim takie zmiany są wymagane na podstawie właściwego prawa.

 • §14 Różne

  §14 Różne

  1. Niniejsza Umowa, w tym niniejsze Warunki użytkowania, podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyraźnym wyłączeniem zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i z wyłączeniem niemieckich zasad dotyczących konfliktu przepisów prawnych, o ile jeśli użytkownik w znaczeniu określonym w §13 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego (BGB) jest konsumentem i ma miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, nienaruszone pozostają obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów takiego Państwa Członkowskiego UE, w którym Użytkownik zamieszkuje na stałe.

  2. Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków użytkowania w całości lub częściowo zostanie uznane za nieważne, bez zmian pozostanie ważność pozostałych postanowień tychże Warunków użytkowania. Nieważne postanowienie będzie zastąpione takim, którego brzmienie jest możliwie najbardziej zbliżone do celów założonych dla nieważnego zapisu.

  3. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań prawnych jest Berlin.

§1 Opis usług, akceptacja

1. Niniejszy tekst to warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami użytkowania”) serwisu aklamio GmbH, Hagelberger Str. 11, 10965 Berlin (zwaną dalej „Aklamio”). Aklamio oferuje usługę internetową (zwaną dalej „Usługą Aklamio”), która umożliwia śledzenie i przetwarzanie rekomendacji użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) zarejestrowanych w portalu Aklamio zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez operatorów sklepów internetowych (zwanych dalej „Partnerami”). Dostęp do Usługi Aklamio możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej Partnerów, a także strony internetowej Aklamio www.aklamio.com (zwanej dalej „Stroną internetową”). Użytkownicy mogą rekomendować produkty i usługi Partnerów stronom trzecim (zwanym dalej „Klientami”) korzystającym z Usługi Aklamio. Jeśli w wyniku takiej rekomendacji Partner i Klient dokonają transakcji handlowej zgodnie z poniższym opisem, Użytkownik otrzymuje od Aklamio wcześniej określoną nagrodę za taką rekomendację zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownicy mogą także zakupić dla siebie produkty lub usługi od pewnych Partnerów uczestniczących w usłudze Cashback Aklamio i otrzymać od Aklamio wcześniej określoną kwotę cashback (zwaną dalej „Cashback”). Poniższe warunki użytkowania obowiązują pomiędzy użytkownikiem serwisu Aklamio a serwisem.

2. Z Usługi Aklamio mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik potwierdza, że jest osobą fizyczną, która ukończyła 18. rok życia.

3. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Aklamio wyłącznie do celów niehandlowych i niezwiązanych z prowadzeniem przez niego własnej działalności gospodarczej. Cel komercyjny istnieje wtedy, gdy dokonuje on rekomendacji regularnie i w znacznej liczbie z zamiarem regularnego otrzymywania zysku. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych pod żadnym pozorem nie mają prawa zarobić kwoty przekraczającej 500 dolarów amerykańskich w dowolnym roku kalendarzowym, ani Aklamio nie ma obowiązku wypłaty kwoty wyższej niż tu podana.

4. Użytkownicy, którzy w czasie lub po rejestracji w Aklamio, mają zamiar korzystania z Usługi Aklamio do celów komercyjnych, zobowiązują się na podstawie niniejszych Warunków użytkowania do bezzwłocznego poinformowania Aklamio o tym fakcie na piśmie. Aklamio zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi Aklamio, wypowiedzenia mu umowy bez powiadomienia lub dopuszczenia takiej działalności komercyjnej zależnie od przypadku.

5. Korzystając z Usługi Aklamio, Użytkownicy działają niezależnie. Nie obejmują ich także żadne instrukcje Aklamio. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich możliwie obowiązujących ich przepisów prawa, rozporządzeń, zapisów ustaw, w tym właściwych przepisów podatkowych i prawa handlowego.

6. Korzystanie z Usługi Aklamio jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

§2 Strony

1. Firma Aklamio nie reprezentuje swoich Partnerów. Dlatego też zawarcie Umowy na podstawie niniejszych Warunków użytkowania pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio nie tworzy żadnego stosunku prawnego pomiędzy tymi stronami.

2. Zakup przez użytkownika towarów lub usług lub zawieranie innych transakcji na stronie internetowej Partnera stanowi osobną czynność prawną pomiędzy Użytkownikiem, czyli Klientem, a Partnerem. Aklamio nie jest stroną takiej czynności prawnej. Roszczenia wynikające z takiego stosunku prawnego można wnosić wyłącznie wobec Partnera.

§3 Rejestracja i zawarcie umowy

1. Użytkownik, który chce korzystać z Usługi firmy Aklamio, musi zarejestrować się w jej portalu i utworzyć konto Aklamio. Aby zarejestrować się, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracji lub rekomendacji w Usłudze Aklamio i wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik powinien także zaznajomić się z polityką prywatności Aklamio (http://www.aklamio.com/en/privacy), o której mowa w trakcie procesu rejestracji.

2. Każdy użytkownik może się zarejestrować wyłącznie jeden raz. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji w polach formularza rejestracyjnego.

3. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem Strony internetowej, a także w związku z przedstawieniem pierwszej rekomendacji za pośrednictwem widżetu Aklamio, który jest zintegrowany w stronę internetową Partnerów.

4. Po pełnej rejestracji Użytkownik przesyła ofertę zawarcia umowy z Aklamio na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu rejestracji, które następuje po przesłaniu przez Aklamio wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Aklamio zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację bez podania przyczyny.

5. Usługa Aklamio świadczona jest wyłącznie na podstawie niniejszych warunków użytkowania. Wszelkie inne warunki zaproponowane przez Użytkownika są niniejszym wyraźnie wyłączone, jeśli i w zakresie, w jakim takie warunki zaprzeczają lub uzupełniają niniejsze Warunki użytkowania. Zgoda na korzystanie z Usługi Aklamio nie jest zbywalna i ściśle zastrzeżona dla zarejestrowanego Użytkownika.

6. Niniejsza Umowa jest zawierana bezterminowo.

§4 Wycofanie się z Umowy

1. Użytkownik ma prawo wycofania się z zawartej Umowy w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. Okres cofnięcia rozpoczyna się w dniu zawarcia niniejszej Umowy i kończy się po 14 dniach. Aby skorzystać z prawa wycofania się z zawartej Umowy, Użytkownik musi poinformować Aklamio (aklamio GmbH, Hagelberger Str. 11, 10965 Berlin, adres e-mail: kündigung@aklamio.com ) jednoznacznie o zamiarze wycofania się z niniejszej Umowy (np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

§5 Warunki dotyczące nagród

1. Nagroda zostanie wypłacona (z zastrzeżeniem §6) wyłącznie za pomyślnie zrealizowaną rekomendację, która spełnia następujące warunki i której dokonano za pośrednictwem kanału medialnego obsługiwanego przez Aklamio i właściwą ofertę nagród.
(1) Użytkownik może opublikować lub przesłać rekomendację za pośrednictwem jednego z obsługiwanych kanałów mediów elektronicznych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Każda utworzona w ten sposób rekomendacja zawiera łącze wygenerowane przez Aklamio („Łącze z poleceniem”), które odsyła do zarekomendowanego produktu i Partnera. Użytkownik może też skopiować Łącze z poleceniem i wykorzystać je wyłącznie do pierwotnego celu zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania (z uwzględnieniem zwłaszcza obowiązków w §7). W każdym z takich przypadków rekomendację uzna się za poprawnie zrealizowaną wyłącznie wtedy, gdy:

 • Klient kliknie Łącze z poleceniem w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4),
 • bezpośrednio (tj. bez zwłoki i bez odwiedzania w tym czasie innej/-ych strony/stron) po kliknięciu Łącza z poleceniem przez Klienta Klient ten oraz zarekomendowany Partner zawrą umowę zakupu rekomendowanego produktu lub rekomendowanej usługi określonego/-j w ofercie z nagrodami,
 • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa we właściwej ofercie z nagrodą,
 • plik cookie przechowywany w przeglądarce Klienta (w tym celu Klient w swojej przeglądarce musi włączyć pliki cookies) wykazuje relację przyczynową pomiędzy taką rekomendacją a transakcją zawartą między Klientem a Partnerem, oraz
 • Klient nie jest Użytkownikiem rekomendującym.

(2) Pewne oferty z nagrodami przewidują możliwość przeprowadzania nagradzanej transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem również po zamówieniu złożonym przez telefon lub w autoryzowanym sklepie sprzedaży detalicznej. W takich przypadkach rekomendację uzna się za poprawnie zrealizowaną wyłącznie wtedy, gdy:
 • Użytkownik generuje odpowiednie Łącze z poleceniem i wykorzystuje je zgodnie z pierwotnym celem zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania,
 • Klient kliknie Łącze z poleceniem w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4) i uwzględni wyświetlony kod rekomendacji,
 • Klient i Partner zawrą umowę na zakup rekomendowanego produktu lub rekomendowanej usługi, przy czym Klient podaje kod rekomendacji, a Partner go rejestruje,
 • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa w ofercie z nagrodą, oraz
 • Klient nie jest Użytkownikiem rekomendującym.
Jeśli przewidują to warunki nagród, zamiast wykorzystywać Łącze z poleceniem Użytkownik może podać Klientowi swój adres e-mail wykorzystany podczas rejestracji w Aklamio i zgodzić się na jego ujawnienie Partnerowi do celów dopasowania.

2. Pewni Partnerzy oprócz nagród za rekomendacje mogą oferować nagrody (z zastrzeżeniem §6), jeśli Użytkownik zakupi coś dla siebie w sklepie internetowym Partnera za pośrednictwem podanego w tym celu łącza na stronie internetowej („cashback”). Aby Użytkownik mógł otrzymać nagrodę za zakup, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem zostaje zawarta za pośrednictwem przycisku cashback na Stronie internetowej, pasku Cashbar od Aklamio lub innych usług świadczonych przez Aklamio w okresie ważności oferty z nagrodą (§5 nr 4),
 • bezpośrednio (tj. bez zwłoki i bez odwiedzania w tym czasie innej/-ych strony/stron) po kliknięciu przez Użytkownika przycisku cashback na Stronie internetowej, a następnie przekierowaniu do sklepu internetowego Partnera Użytkownik zawiera umowę z Partnerem w sprawie produktu lub usługi określonego/-j w ofercie z nagrodą,
 • transakcja pomiędzy Klientem a Partnerem spełnia dodatkowe warunki, o których mowa we właściwej ofercie z nagrodą, oraz
 • transakcja zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem jest śledzona i przekazywana przez Partnera i rejestrowana przez Aklamio.

3. Użytkownik ma prawo uczestnictwa w nagrodach otrzymanych przez tych nowych Użytkowników Aklamio, którym Użytkownik wcześniej polecił portal Aklamio („Oferta «Powiedz znajomemu»”). Za polecenie nowych Użytkowników dotyczące tej nowej oferty będzie przyznana nagroda na wyłączność w postaci partycypacji w nagrodach właściwie zarobionych przez takiego poleconego Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, ale nie w wyniku osobnego niezależnego roszczenia w sprawie nagrody.
(1) Aby skorzystać z Oferty «Powiedz znajomemu» na stronie internetowej, Użytkownik musi udostępnić specjalne Łącze z poleceniem podane na Stronie internetowej osobie, której chce on coś polecić. Osoba, której przekazano polecenie, musi (i) skorzystać z Łącza z poleceniem w okresie obowiązywania oferty «Powiedz znajomemu» i (ii) zarejestrować się w Aklamio (co nie wymaga uiszczenia żadnej płatności czy spełnienia innych warunków) po raz pierwszy zgodnie z §3 niniejszych Warunków użytkowania bezpośrednio po kliknięciu łącza.
(2) Osoba, która zdobędzie nagrodę na podstawie rekomendacji przez Użytkownika Partnera lub produktu i w związku z nią zarejestruje się w Aklamio po raz pierwszy jako nowy użytkownik, również zostanie uznana za Użytkownika, któremu polecono coś po raz pierwszy, na potrzeby Oferty «Powiedz znajomemu».
(3) We wszystkich przypadkach polecenie musi spełnić następujące dodatkowe warunki:

 • Aklamio potwierdza rejestrację nowego Użytkownika,
 • osoba, której coś polecono, nie jest Użytkownikiem polecającym i nie rejestrowała się w przeszłości w Aklamio,
 • osoba, której coś polecono, zdobywa nagrodę zgodnie z powyższym §5 nr 1, 2, oraz
 • polecenie spełnia każdy inny warunek podany w Ofercie «Powiedz znajomemu».

(4) Partycypacja w nagrodzie Użytkownika, któremu coś polecono, na podstawie Oferty «Powiedz znajomemu» jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy właściwa oferta z nagrodą, na której nagroda ta się opiera, przewiduje opcję otrzymania pełnej nagrody przez Użytkownika polecającego (a nie obowiązkowe podzielenie się nagrodą lub obowiązkową wypłatę nagrody Użytkownikowi, któremu coś polecono).
(5) Kwota partycypacji w nagrodach Użytkownika, któremu coś polecono, jest podana we właściwej Ofercie «Powiedz znajomemu» na Stronie internetowej. Partycypacja jest ważna wyłącznie przez ograniczony czas: objęte są nią tylko takie nagrody, które Użytkownik, któremu coś polecono, zdobył w okresie czasu podanym w Ofercie «Powiedz znajomemu», ale w każdym przypadku nie dłużej niż pierwszy rok po rejestracji jako nowy Użytkownik w Aklamio. Po tym okresie otrzymanie jakichkolwiek nagród nie będzie możliwe.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferty z nagrodami mogą ulec zmianie w każdej chwili i że są ważne wyłącznie przez ograniczony czas. Oferty z nagrodami mogą zawierać również ograniczenia co do liczby objętych nią rekomendacji. Nagrodę można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy i w zakresie, w jakim po dokonaniu transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (czyli w możliwym przypadku Użytkownikiem) (i) oferta z nagrodą nie utraciła ważności oraz (ii) zostały spełnione odpowiednie warunki nagrody obowiązujące w momencie zawierania umowy. Obowiązujące są wyłącznie te warunki nagrody, które są podane na stronie internetowej właściwej oferty z nagrodami po skutecznym zawarciu transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (lub w możliwym przypadku Użytkownikiem).

§6 Warunki płatności

1. Aklamio tworzy konto nagród dla każdego pomyślnie zarejestrowanego Użytkownika. Na takim koncie będą uznawane zdobyte nagrody. Aklamio regularnie informuje Użytkownika o bieżącym statusie jego konta nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie informacje są w każdym momencie widoczne na koncie Użytkownika.

2. Dla każdego pomyślnie zrealizowanego polecenia zgodnie z §5 nr 1 i każdego pomyślnie zrealizowanego zakupu zgodnie z §5 nr 2, w zależności od przypadku, nagroda określona w ofercie z nagrodą zostanie tymczasowo przekazana na konto Użytkownika i oznaczona jako „oczekująca na potwierdzenie”.

3. Nagroda oczekująca na potwierdzenie staje się należna wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków odnośnie do odpowiedniej transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (w przypadku rekomendacji) lub Partnerem a Użytkownikiem (w przypadku środków cashback):

 • Transakcja nie zostanie odrzucona, cofnięta, anulowana czy unieważniona przez Partnera, Użytkownika czy Klienta, ani w żaden sposób rozwiązana (jednostronnie czy za obopólnym porozumieniem stron),
 • pełna i czasowa płatność ceny zakupu na fakturze wystawionej Klientowi przez Partnera (w przypadku rekomendacji) lub Partnerowi przez Użytkownika (w przypadku środków cashback),
 • przyjęcie zamówionych towarów lub usług przez Klienta lub Użytkownika, w zależności od przypadku,
 • upłynął każdy ustawowy czy umowny okres anulowania lub wycofania się z zakupu,
 • transakcja spełnia wszystkie dodatkowe warunki określone w ofercie z nagrodą, oraz
 • potwierdzenie firmie Aklamio skuteczności transakcji przez Partnera.

4. Kiedy zostaną spełnione warunki określone w §6 nr 3, nagroda zostanie przekazana na konto nagród i oznaczona jako „potwierdzona”. Jeśli nie zostanie spełniony co najmniej jeden warunek określony w §6 nr 3, odpowiednia nagroda „oczekująca na potwierdzenie” zostanie anulowana i oznaczona jako „odrzucona”.

5. Jak tylko kwota potwierdzonych nagród osiągnie minimalną wartość 1 EUR (lub 1 GBP, 1 CHF, 1 USD, zależnie od przypadku), Użytkownik ma prawo żądać wypłaty takich środków na swoje konto. Płatności dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem polecenia przelewu na konta w banku w regionie SEPA (Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) lub za pośrednictwem serwisu płatności PayPal. Może zaistnieć konieczność uiszczenia przez Użytkownika opłat pobieranych przez serwis PayPal lub bank Użytkownika, jeśli płatność ma być dokonana w walucie innej niż euro czy lokalnej waluty Państwa Członkowskiego SEPA, w którym znajduje się jego bank. Firma Aklamio nie odpowiada za takie opłaty i nie zwróci ich Użytkownikowi.

6. Po wypłaceniu nagrody przez Aklamio na konto bankowe (lub, odpowiednio, konto PayPal) określone przez Użytkownika, zwalnia on firmę Aklamio od wszelkich roszczeń i zrzeka się ich w odniesieniu do wypłaty odpowiednich nagród, nawet jeśli konto nie należy do niego.

7. Wszelki sprzeciw wobec salda czy innych szczegółów konta nagród musi być wniesiony przez Użytkownika na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu najpóźniej sześciu (6) tygodni od odebrania wiadomości e-mail z informacjami o statusie konta nagród. Niewniesienie sprzeciwu w takim okresie zostanie uznane za zatwierdzenie salda konta nagród. Firma Aklamio przedstawi ten skutek Użytkownikowi, kiedy będzie informować go o saldzie konta nagród. Użytkownik ma prawo zażądać korekty salda konta nagród po okresie sześciu tygodni, ale w takim przypadku musi on udowodnić swoje roszczenie, że zarobiona przez niego nagroda nie została przekazana na konto lub nie została przekazana w całości. Prawo anulowania przysługujące Aklamio na podstawie §6 nr 9 niniejszych Warunków użytkowania pozostaje bez zmian.

8. Aklamio może anulować nagrody, jeśli ich wypłata nie byłaby zasadna zdaniem firmy ze względu na naruszenie Umowy przez Użytkownika, zwłaszcza jeśli (i) Użytkownik naruszy któryś ze swoich obowiązków na podstawie §1 i §7 niniejszych Warunków użytkowania, (ii) Użytkownik (w przypadku środków cashback) lub Klient (w przypadku rekomendacji) narusza warunki użytkowania z serwisu Partnera, (iii) Użytkownik wykorzystuje Usługę Aklamio do pozyskiwania nagród w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem oraz niezgodnie z celem Usługi Aklamio lub (iv) nie spełniono warunków otrzymania nagrody lub jej wypłaty. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania Aklamio wyłącznie według swojego uznania ma prawo z mocą wsteczną anulować nagrody bez uprzedzenia. Anulowane nagrody są oznaczane jako „odrzucone”. Dodatkowo firma Aklamio zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagrody zarobionej w inny sposób, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że jej wypłacenie mogłoby naruszyć właściwe przepisy prawa, a Użytkownik w takim przypadku zrzeknie się roszczeń wobec firmy Aklamio.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewielka liczba rekomendacji i zakupów może nie zostać poprawnie zarejestrowana przez firmę Aklamio lub jej Partnera ze względów technicznych, w tym między innymi z powodu (i) błędów podczas ładowania stron internetowych, (ii) wyłączenia plików cookies w przeglądarce Użytkownika, (iii) korzystania z oprogramowania blokującego reklamy, (iv) nadpisania pliku cookie przechowywanego przez Aklamio ze względu na przejście na inne strony internetowe lub (v) innych zakłóceń technicznych Usługi Aklamio lub stron internetowych Partnera. W takich przypadkach Użytkownik nie występuje do Aklamio z roszczeniem płatności, ale może zażądać korekty za pośrednictwem swojego konta. W celu uniknięcia wątpliwości Aklamio może w każdej chwili korygować błędy na koncie nagród.

10. Użytkownik może przesyłać żądania korekty nagrody za pośrednictwem właściwej opcji na jego koncie nagród. Żądanie można wnieść w terminie określonym we właściwej ofercie z nagrodą, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzech (3) miesięcy po (i) dacie transakcji pomiędzy Partnerem a Klientem (lub, odpowiednio, Użytkownikiem) lub (ii) odrzuceniu nagrody przez Aklamio, zależnie od przypadku.

11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo cedowania czy przenoszenia poszczególnych czy wszystkich praw i obowiązków, w tym jakichś nagród na podstawie niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody na piśmie udzielonej przez Aklamio.

12. Od uznanych na koncie nagród nie przysługują żadne odsetki.

§7 Treści użytkowników

1. Aklamio wyłącznie według swojego uznania może pozwolić Użytkownikowi na umieszczenie, przesłanie, publikację, wprowadzenie lub przesłanie danych lub treści np. tekstu lub zdjęć do wiadomości publicznej na Stronie internetowej (zwanych dalej „Treściami Użytkownika”). Poprzez udostępnianie Treści na Stronie internetowej Użytkownik przyznaje Aklamio obowiązującą na całym świecie niewyłączną, zbywalną, z możliwością podlicencjonowania i wolną od tantiem licencję wykorzystywania takich Treści Użytkownika w związku z Usługą Aklamio oraz prawo do edytowania, dystrybuowania, powielania, przesyłania i podawania takich Treści do wiadomości publicznej. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika właściwych treści lub swojego konta Aklamio.

2. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przekazywane przez siebie treści. Przekazując Treści, Użytkownik potwierdza, że (i) posiada prawa wyłączności na odpowiednie treści lub że posiada wszystkie prawa, licencje, zezwolenia i zgody niezbędne do przekazania Aklamio praw do użytkowania odpowiednich Treści Użytkownika zgodnie z §7 paragrafem. 1; oraz (ii) przekazywanie odpowiednich Treści Użytkownika na Stronę internetową odbywa się zgodnie z prawem, a zwłaszcza nie narusza żadnych przepisów prawa ani żadnych praw dowolnej strony trzeciej. W Aklamio obowiązuje polityka wygaszania kont osób, które notorycznie naruszają prawa własności intelektualnej.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści naruszających zasady moralne. Treści Użytkownika nie mogą zawierać zwłaszcza treści pornograficznych, promujących przemoc, dyskryminację, obraźliwych, rasistowskich czy znieważających.

4. Firma Aklamio ma prawo, ale nie obowiązek, usunięcia Treści Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia, jeśli istnieje wystarczająca sugestia, że podanie do wiadomości odpowiednich Treści Użytkownika naruszy jakieś przepisy prawa, rozporządzenia, zasady moralne i/lub prawa osób trzecich.

§8 Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik może wykorzystywać Usługę Aklamio wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik zwłaszcza nie ma prawa do wykorzystywania Usługi Aklamio do reklamowania siebie, innych ofert handlowych czy w kontekście treści niezgodnych z prawem lub niemoralnych.

2. Użytkownik może wysyłać rekomendacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości w portalu Facebook itd., korzystając z Usługi Aklamio, tylko tym osobom i/lub firmom, które wyraźnie zgodziły się na otrzymywanie od niego takich rekomendacji. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących go przepisów prawa handlowego dotyczących poczty elektronicznej (spamu).

3. Użytkownik nie ma prawa zmieniać żadnych treści na Stronie internetowej czy innych stronach internetowych Aklamio lub jej Partnerów, ani łączyć Usługi Aklamio z usługami, stronami internetowymi i treściami stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno wprowadzać żadnych zmian w wiadomościach e-mail z poleceniami przesyłanych za pośrednictwem Usługi Aklamio. Użytkownik może dodawać informacje, ale wyłącznie w ramach wiadomości osobistej do odbiorcy rekomendacji, o ile dodane informacje są prawdziwe, właściwe i niewprowadzające w błąd.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych nielegalnych czy nieetycznych środków w związku z korzystaniem przez siebie z Usługi Aklamio, zwłaszcza niewykorzystywania żadnych środków w postaci niewłaściwego przekierowania osób, oszustwa, groźby i wymuszenia wobec odbiorców jego rekomendacji. Użytkownikowi nie wolno także ukrywać faktu zdobycia nagrody za pomyślnie zrealizowane polecenie. W niektórych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Użytkownik może być zobowiązany prawnie do ujawniania odbiorcy rekomendacji, że otrzyma nagrodę, jeśli ten dokona zakupu za pośrednictwem łącza z poleceniem.

5. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywania znaków handlowych ani innych praw (zob. część 11) firmy Aklamio i jej Partnerów, chyba że uzyska na to zgodę, odpowiednio, firmy Aklamio i jej Partnera.

6. Użytkownikowi nie wolno używać łączy generowanych przez Aklamio w nieprzyzwoity lub niewłaściwy sposób. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza (i) kopiować, wklejać i reklamować takich łączy na stronach internetowych z treściami rasistowskimi, pornograficznymi, promujących przemoc czy dyskryminującymi, ani na stronach internetowych mogących wyrządzić szkodę osobom niepełnoletnim, ani (ii) korzystać z LayerAd, ForcedClick czy podobnych metod.

7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z łączy wygenerowanych przez Aklamio na stronach internetowych jej Partnerów, ani na stronach internetowych połączonych z ich stronami internetowymi.

8. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Usługi Aklamio w żaden sposób przynoszący szkody firmie Aklamio i jej Partnerom. Użytkownikowi nie wolno zwłaszcza korzystać z Usługi Aklamio do wysyłania rekomendacji samemu sobie czy podrabiania pomyślnie zrealizowanych rekomendacji. Stanowczo zabronione jest każde nieuczciwe działanie i firma Aklamio zastrzega sobie prawo ochrony Usługi Aklamio, jej Strony internetowej, Użytkowników i Partnerów.

9. Użytkownik zobowiązuje się do podawania wyłącznie rzetelnych i aktualnych danych podczas rejestracji w Aklamio (§3) i/lub wprowadzania szczegółów płatności (§6). Wszelkie zmiany takich danych należy bezzwłocznie przekazać do wiadomości Aklamio. Dotyczy to zwłaszcza danych podawanych przez Użytkowników do celów otrzymywania płatności w ramach nagród (np. imienia i nazwiska właściciela konta, numeru konta, kodu banku itd.).

10. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swoich danych logowania na konto Aklamio i hasła osobistego przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Wszystkie czynności wykonane przez Użytkownika, kiedy będzie zalogowany, uznaje się za czynności wykonane przez niego.

11. Użytkownik może zarejestrować i prowadzić tylko jedno konto Aklamio. Jeśli Użytkownik zarejestruje wiele kont, Aklamio zastrzega prawo do wygaszenia wszystkich takich nadliczbowych kont bez uprzedzenia oraz anulowania wszystkich ewentualnych środków zgromadzonych na takich kontach.

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zadeklarowanie, potrącenie u źródła, zgłoszenie i zapłatę wszystkich właściwych podatków powstających w związku z korzystaniem z Usługi Aklamio. Firma Aklamio ma prawo podać właściwym organom informacje o koncie Użytkownika i historię transakcji, jeśli wystąpi i w zakresie, w jakim wystąpi taki obowiązek prawny wobec niej.

§9 Dostępność

1. Aklamio dokłada dużych starań w celu zapewnienia ciągłej dostępności Usługi i Strony internetowej Aklamio. Dostępność serwera wynosi średnio w miesiącu 98%. Jednak Aklamio nie może zagwarantować nieograniczonej dostępności.

2. Aklamio zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych pomiędzy godz. 22:00 a 06:00 czasu środkowoeuropejskiego. W wyniku tego dostępność Usługi i Strony internetowej Aklamio może być ograniczona w tym czasie.

§10 Obowiązki

1. O ile niniejsze Warunki użytkowania nie mówią inaczej, w tym podane dalej zapisy, zależnie od podanych dalej ograniczeń, firma Aklamio może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie obowiązków umownych i pozaumownych na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnego.

2. Firma Aklamio może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa. W przypadku rażącego niedbalstwa firma Aklamio może odpowiadać wyłącznie za:

 • (i) odszkodowanie za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu lub
 • (ii) odszkodowanie za szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tj. zobowiązania, którego dopełnienie jest niezbędne dla należytego wykonywania umowy lub na którego przestrzeganiu regularnie polega druga strona). W takim przypadku odpowiedzialność Aklamio ogranicza się do odszkodowania za typowo powstałe, możliwe do przewidzenia straty.

3. Ograniczenia co do odpowiedzialności na podstawie §10 paragrafu. 2 nie obowiązują w stopniu, w jakim firma Aklamio przyjęła gwarancję lub w inny sposób podlega odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązującej w Niemczech ustawy o odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwości produktu („Produkthaftungsgesetz”).

4. Aklamio nie odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich partnerów. Roszczeń gwarancyjnych z powodu wadliwości produktów lub usług zakupionych od Partnera można dochodzić wyłącznie od tego Partnera.

5. Aklamio nie odpowiada za łącza wygenerowane przez Aklamio, które są używane lub zmieniane przez Użytkownika niezgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o naruszenie prawa stron trzecich. §254 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego (BGB) pozostaje wiążący.

6. Aklamio nie odpowiada za poprawność i kompletność treści na Stronie internetowej. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za opisy i zapewnienia dotyczące produktów, usług, Partnerów i nagród. §254 BGB pozostaje wiążące.

7. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów i/lub usług oferowanych przez Partnerów.

8. Aklamio nie odpowiada za rzetelność i postępowanie swoich Partnerów, ani za jakość oferowanych przez nich produktów i usług.

9. Aklamio nie ponosi odpowiedzialności za możliwość dostarczenia i/czy fizyczny czy elektroniczny odbiór rekomendacji przez użytkownika docelowego.

10. Partner jako jedyny jest odpowiedzialny za potwierdzenie nagrody oferowanej za transakcję przeprowadzoną na jego stronie internetowej. Aklamio nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z potwierdzeniem nagrody przez Partnera, ani za punktualność takiego potwierdzenia.

§11 Ochrona danych, prawa własności

1. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Aklamio, która reguluje ochronę danych przez Aklamio.

2. Wszystkie prawa dotyczące Strony internetowej i jej treści, którejkolwiek ze strony internetowej Partnera i jego treści, domen internetowych, technologii umożliwiającej funkcjonowanie Usługi Aklamio oraz znaki handlowe i logo Aklamio lub jej Partnerów, a także prawa autorskie, prawa dotyczące bazy danych i nazw, prawa dotyczące projektu, użyteczności i patentów oraz wszystkie licencje korzystania z takich Praw, które istnieją obecnie lub zostaną stworzone, przyznane czy przeniesione w przyszłości, są dalej nazywane „Prawami”. Jedynym właścicielem wszystkich Praw jest firma Aklamio (lub, odpowiednio, jej Partnerzy w odniesieniu do stron internetowych prowadzonych przez tych Partnerów, w tym treść takich stron internetowych i logo Partnerów). Niniejsze Warunki użytkowania nie przyznają Użytkownikom żadnych Praw, ani ich na nich nie przenoszą. Firma Aklamio przyznaje Użytkownikom osobiste, ograniczone, niewyłączne, odwołalne i niezbywalne prawo korzystania z Usług Aklamio zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Prawo to wygasa wraz z wygaśnięciem lub wypowiedzeniem niniejszej Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Aklamio. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie odtwarzał, kopiował, przypisywał sobie, zmieniał, dekompilował, niewłaściwie wykorzystywał czy wykorzystywał jakichś treści i technologii chronionych przez niniejsze Prawa, ani nie będzie udostępniał takich treści i technologii stronom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody, odpowiednio, Aklamio lub jej Partnerów, chyba że takie wykorzystywanie nie narusza niniejszych Warunków użytkowania i korzystania z Usługi Aklamio zgodnie z jej przeznaczeniem.

§12 Wypowiedzenie

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez podania przyczyny z trzydniowym (3) wypowiedzeniem. Bez zmian pozostaje prawo wypowiedzenia Umowy za podaniem przyczyny bez okresu wypowiedzenia.

2. Aklamio ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez uprzedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregoś z jego obowiązków, o których mowa w §1, §7 i §8, i zablokowania jego Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Wypowiedzenia należy dokonać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiedzenie należy przesłać na adres pocztowy lub adres e-mail podany w §4. Aklamio prześle ewentualne wypowiedzenie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.

4. Po skutecznym wypowiedzeniu Umowy firma Aklamio dezaktywuje i usuwa konto Aklamio Użytkownika i blokuje mu dostęp do Usługi Aklamio.

§13 Zmiany

1. Aklamio ma prawo zawrzeć w każdej chwili nowe umowy z Partnerami lub wypowiedzieć bieżące umowy z nimi.

2. Aklamio zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili Usługi Aklamio, o ile taka zmiana nie narusza istotnych zobowiązań dotyczących realizacji Umowy.

3. Aklamio ma prawo zmiany niniejszych Warunków użytkowania w każdej chwili z przyszłym skutkiem. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania zostaną zakomunikowane zarejestrowanym Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej i udostępnione na Stronie internetowej nie później niż cztery (4) tygodnie przed ich wejściem w życie. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika, o ile po potwierdzeniu takiej wiadomości e-mail w ciągu dwóch (2) tygodni nie sprzeciwi się temu wyraźnie na piśmie. Firma Aklamio w swojej wiadomości e-mail wskaże informacje o powyższej konsekwencji. Okres powiadomienia może zostać skrócony przez firmę Aklamio według jej uzasadnionego uznania, jeśli i w stopniu, w jakim takie zmiany są wymagane na podstawie właściwego prawa.

§14 Różne

1. Niniejsza Umowa, w tym niniejsze Warunki użytkowania, podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyraźnym wyłączeniem zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i z wyłączeniem niemieckich zasad dotyczących konfliktu przepisów prawnych, o ile jeśli użytkownik w znaczeniu określonym w §13 niemieckiego kodeksu prawa cywilnego (BGB) jest konsumentem i ma miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, nienaruszone pozostają obowiązujące przepisy o ochronie konsumentów takiego Państwa Członkowskiego UE, w którym Użytkownik zamieszkuje na stałe.

2. Jeśli któreś z postanowień niniejszych Warunków użytkowania w całości lub częściowo zostanie uznane za nieważne, bez zmian pozostanie ważność pozostałych postanowień tychże Warunków użytkowania. Nieważne postanowienie będzie zastąpione takim, którego brzmienie jest możliwie najbardziej zbliżone do celów założonych dla nieważnego zapisu.

3. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań prawnych jest Berlin.